Bo­to­p­asie be­gin met ze­ge

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bo­to­p­asie is het nieuw sei­zoen in de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond met een over­win­ning be­gon­nen. Za­ter­dag­mid­dag wist de for­ma­tie van trai­ner Rod­ney Abel op be­zoek bij Voor­waarts, in het Voor­waarts­sta­di­on, met 2-0 te win­nen. Bei­de doel­pun­ten wer­den al in de eer­ste helft ge­maakt.

Bo­to­p­asie be­gon sterk te­gen Voor­waarts, die vo­rig sei­zoen nog in de eer­ste­klas­se uit­kwam. In de vier­de mi­nuut werd het eer­ste doel­punt ge­maakt, toen Ro­bin Hay­nes van Voor­waarts het le­der in zijn ei­gen doel werk­te. Het zou er­ger wor­den voor de oud­ste club van Su­ri­na­me, want in de twaalf­de mi­nuut maak­te Migam­ba An­to­moi het twee­de doel­punt voor de be­zoe­kers: 2-0. Met de­ze stand ging de rust in. In de twee­de helft pro­beer­de Voor­waarts te­rug in het spel te ko­men, maar dit luk­te niet. Bo­to­p­asie won zo­doen­de met 2-0.

Trai­ner Abel is heel blij met de over­win­ning. Hij zegt dat een goed be­gin heel be­lang­rijk is en hij hoopt dat zijn team in de ko­men­de wed­strij­den de­ze goe­de vorm blijft be­hou­den. Hij geeft ver­der aan dat hij nog niet al­le spe­lers tot zijn be­schik­king had in de­ze wed­strijd, maar hij hoopt dat hij een vol­tal­li­ge se­lec­tie tot zijn be­schik­king heeft in de vol­gen­de wed­strijd te­gen Wal­king Boyz Com­pa­ny.

Een spel­mo­ment uit de wed­strijd tus­sen Bo­to­p­asie en Voor­waarts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.