So­naks­hi Sin­ha wIl films pro­Du­CE­rEn

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De doch­ter van ‘shot­gun van Bol­ly­wood’ is niet al­leen een goe­de ac­tri­ce, maar pro­beert de­ze da­gen ook te zin­gen. So­na, die ge­as­so­ci­eerd wordt met een aan­tal gro­te films in het ver­le­den, is nu klaar om een nieu­we hoed op te doen. De ac­tri­ce, die sa­men met haar broers Luv en Kush Sin­ha, een pro­duc­tie­huis heeft op­ge­richt, is op zoek naar een goed script. Als het zo ver is, wordt het haar eer­ste pro­duc­tie-ven­tu­re. So­naks­hi zegt dat ze open staat voor al­le gen­res, maar het script moet goed zijn. Ter­wijl ze de cre­a­tie­ve de­tails van de film in de ga­ten zal hou­den, zul­len haar broers zor­gen voor de za­ke­lij­ke as­pec­ten. De ac­tri­ce, die in een aan­tal ac­tie­films ver­scheen, zegt dat al haar su­per­ge­ta­len­teer­de co-ac­teurs na­me­lijk Sal­man Khan, Aks­hay Ku­mar, Jo­hn Abrahan even­als Ajay De­vgn haar ge­ïn­spi­reerd heb­ben om ac­tie film te doen. De ac­tri­ce sprak ook over de men­sen, die ze op de so­ci­al me­dia, de mond heeft ge­snoerd. Ze zegt dat het no­dig is dat men­sen het be­sef­fen dat ze niet al­les waar­naar zij ver­lan­gen zul­len krij­gen. So­naks­hi heeft on­langs de film­op­na­mes van de lang­ver­wach­te ac­tie­film vol­tooid, waar­in ze te­gen­over Jo­hn Abra­ham voor de eer­ste keer ge­zien zal wor­den. wordt op 18 no­vem­ber in de bios­co­pen uit­ge­bracht. De ver­volg film is ge­re­gis­seerd door Ab­hi­nay Deo en heeft veel ac­tie­scè­nes.

For­ce 2

For­ce 2

(me­dia247.co.uk/ fo­to: 3.bp.blogs­pot.com/fo­to: vi­ni­ta­mi­chael.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.