Slacht­of­fer Mi­chael Jack­son spoor­loos

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ad­vo­ca­ten zijn op zoek naar Jor­dan Chand­ler, de Ame­ri­kaan die als eer­ste Mi­chael Jack­son aan­klaag­de voor kin­der­mis­bruik. Maar de man lijkt van de aard­bo­dem ver­dwe­nen. Vol­gens TMZ zijn de ad­vo­ca­ten van een an­der slacht­of­fer van The King of Pop op zoek naar hem. Ze wil­len dat hij ge- tuigt in de zaak. De nu 36-ja­ri­ge Chand­ler hield aan de aan­klacht zo’n 20 mil­joen dol­lar aan scha­de­ver­goe­ding over. Wa­de Rob­son, een cho­re­o­graaf en pro­du­cer, wil ook een aan­klacht in­die­nen. Daar­om wil­len zijn ad­vo­ca­ten Chand­ler ho­ren. Om­dat die on­vind­baar is, heb­ben ze nu hun pij­len ge­richt op Lil­ly, de zus van Chand­ler. Die zit ech­ter niet op het op­ra­ke­len van de zaak van haar broer te wach­ten. De fa­mi­lie werd na­me­lijk flink ge­stalkt door fans van Jack­son en daar za­ten be­hoor­lijk wat drei­ge­men­ten tus­sen. Bo­ven­dien baalt ze er­van dat de ad­vo­ca­ten haar wil­len ho­ren in de kwes­tie. Ze wil­len we­ten of Lil­ly wist van mis­bruik op Ne­ver­land. “Maar ik was vijf toen het ge­beur­de. Ik weet daar he­le­maal niks van”, zegt ze. Ze heeft in­tus­sen de rech­ter ge­vraagd er­voor te zor­gen dat ze niet wordt op­ge­roe­pen als ge­tui­ge.

(Bron:De te­le­graaf/Fo­to:

Ano­ther Part of Me)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.