Tsi­pras wil geld­schie­ters snel over­tui­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GRIE­KEN­LAND Grie­ken­land moet zijn geld­schie­ters snel over­tui­gen dat aan al­le be­loof­de eco­no­mi­sche her­vor­min­gen wordt vol­daan. De eu­ro­groep kan dan mo­ge­lijk be­gin de­cem­ber al een be­sluit ne­men over maat­re­ge­len die de schuld­ver­plich­tin­gen van het land op kor­te ter­mijn ver­lich­ten. Dat zei pre­mier Alexis Tsi­pras gis­te­ren in het Griek­se par­le­ment. Tsi­pras werkt sinds het week­ein­de met een nieu­we re­ge­ring, waar­in de be­lang­rijk­ste te­gen­stan­ders van de van Grie­ken­land ge­ëis­te her­vor­min­gen zijn ver­van­gen. De pre­mier hoopt de toe­zicht­hou­ders van de eu­ro­lan­den, de Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank en het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds nu snel te over­tui­gen van de be­reid­heid om de ge­vraag­de maat­re­ge­len te ne­men. Als de toe­zicht­hou­ders het licht op groen zet­ten, kun­nen de mi­nis­ters van Fi­nan­ci­ën van de eu­ro­lan­den (de eu­ro­groep) mo­ge­lijk bij hun bij­een­komst op 5 de­cem­ber kij­ken hoe de Griek­se schul­den­last op zijn minst tij­de­lijk wat draag­lij­ker kan wor­den ge­maakt.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.