Scho­len In­dia drie da­gen dicht we­gens lucht­ver­vui­ling

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA - Al­le scho­len in de In­di­a­se hoofd­stad New Del­hi blij­ven de ko­men­de drie da­gen dicht we­gens de lucht­ver­vui­ling. Het be­stuur van New Del­hi heeft gis­te­ren daar­toe be­slo­ten, al­dus de BBC.

Op dit mo­ment ligt de uit­stoot van fijn­stof cir­ca vijf­tien keer zo hoog als de li­miet die de ge­zond­heids­au­to­ri­tei­ten in In­dia han­te­ren. De in­wo­ners van de stad heb­ben het ad­vies ge­kre­gen al­leen naar bui­ten te gaan als dat strikt nood­za­ke­lijk is. Maan­dag werd een enor­me hoe­veel­heid vuur­werk af­ge­sto­ken tij­dens de vie­ring van het hin­doe­ïs­ti­sche feest van licht, Di­wa­li. Dat zorg­de voor een dik­ke laag smog.

An­de­re gro­te ver­vui­lers in New Del­hi zijn steen­kool­cen­tra­les, au­to- en vracht­ver­keer, vuil­ver­bran­ding en steen­fa­brie­ken. Ook vu­ren waar­op wordt ge­kookt en waar­mee hui­zen wor­den ver­warmd, ge­ven veel lucht­ver­vui­ling. Om de lucht­ver­vui­ling te­gen te gaan, is het de ko­men­de vijf da­gen ver­bo­den bouw- en sloop­werk in de In­di­a­se hoofd­stad uit te voe­ren. Ook wordt wa­ter op de be­lang­rijk­ste we­gen ge­spo­ten om de stof­fi­ge laag weg te spoe­len. Vol­gens de We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie WHO over­lij­den elk jaar in In­dia cir­ca 620.000 men­sen aan ziek­ten die te kop­pe­len zijn aan lucht­ver­vui­ling.

(NU.nl)

De con­cen­tra­tie PM10 - fijn­stof­deel­tjes klei­ner dan 10 mi­cro­me­ter in door­snee - steeg tot 999 per ku­bie­ke me­ter. Een ni­veau bo­ven de 100 wordt als on­vei­lig be­schouwd. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.