Ou­de­ren heb­ben meer kans op ziek­te van Ly­me

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Ou­de­re men­sen zijn vat­baar­der voor de ziek­te van Ly­me. De af­weer te­gen de bac­te­rie die de ziek­te ver­oor­zaakt, neemt na­me­lijk met de ja­ren af.

Dat blijkt uit on­der­zoek van het Rad­bou­dumc, het Universitair Me­disch Cen­trum Gro­nin­gen en de uni­ver­si­teit van Har­vard. Jaar­lijks lo­pen een mil­joen Ne­der­lan­ders een te­ken­beet op. On­ge­veer een op de vijf te­ken draagt de ver­oor­za­ker van de ziek­te van Ly­me bij zich. Naast leef­tijd kan de ver­min­de­ring van de af­weer te­gen de bac­te­rie ook ge­ne­tisch be­paald zijn. Ook eer­de­re be­smet­tin­gen kun­nen een rol spe­len bij de af­na­me van het af­weer­sys­teem. Vol­gens de on­der­zoe­kers bie­den de re­sul­ta­ten van het on­der­zoek mo­ge­lijk­he­den tot een be­te­re op­spo­ring en be­strij­ding van een in­fec­tie met de bac­te­rie.

(NU.NL/fo­to: www.dok­ter­dok­ter.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.