Link tus­sen be­rei­ding voed­sel en hart­pro­ble­men ge­von­den

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

De tem­pe­ra­tuur waar­op eten wordt be­reid zou mo­ge­lijk in­vloed heb­ben op het ri­si­co op hart­kwa­len. Het lijkt er op dat een ho­ge tem­pe­ra­tuur het ri­si­co doet ver­ho­gen, ter­wijl een be­rei­ding op la­ge tem­pe­ra­tuur het ri­si­co doet af­ne­men.

Een in­ter­na­ti­o­naal team, ge­leid door de uni­ver­si­teit van Edin­burgh, ver­ge­leek de ge­ge­vens van ver­schil­len­de on­der­zoe­ken over de wer­king van be­stand­de­len die in voed­sel ont­staan na be­rei­ding. Het on­der­zoek werd ge­pu­bli­ceerd in Nu­tri­ti­on. Het ver­war­men van voed­sel bo­ven een tem­pe­ra­tuur van 150 gra­den cel­si­us ver­an­dert de struc­tuur van het eten waar­bij ge­vaar­lij­ke stof­fen kun­nen ont­staan.

Zo ont­staan er door ver­hit­ting van plant­aar­di­ge oli­ën trans­vet­ten die slecht zijn voor de ge­zond­heid. Eten fri­tu­ren of roos­te­ren ver­hit het zo snel dat er meer trans­vet­ten ont­staan. Het sto­men van voed­sel maakt het min­der heet en brengt daar­door min­der ri­si­co met zich mee. De on­der­zoe­kers be­na­druk­ken dat er meer en spe­ci­fie­ker on­der­zoek no­dig is om echt con­clu­sies te kun­nen trek­ken.

(NU.NL/fo­to: www.food-fi­re.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.