Stel krijgt 4 kin­de­ren in 1 dag na adop­tie­pro­ces

Times of Suriname - - PANORAMA -

Tot het gro­te ver­driet van Ka­ley Car­ling en man Je­re­my luk­te het maar niet om zwan­ger te wor­den. Ze be­slo­ten voor adop­tie te gaan, en dat le­ver­de hen bin­nen kor­te tijd meer op dan ze ooit had­den kun­nen den­ken. Het stel uit de Ame­ri­kaan­se staat Utah had ja­ren­lang maar één droom: een groot ge­zin. De ge­zond­heid van Ka­ley gooi­de ech­ter roet in het eten. Ze heeft al ja­ren ar­tri­tis en lu­pus, en voor­al de me­di­cij­nen voor haar lu­pus zor­gen er­voor dat ze bij­na niet zwan­ger kan ra­ken. Daar­om ko­zen Ka­ley en Je­re­my voor adop­tie. “Sinds ik als kind leer­de wat adop­tie in­houdt, wil­de ik al adop­te­ren, of ik nu wel of niet via de bi­o­lo­gi­sche weg kin­de­ren kon krij­gen”. Al snel kre­gen ze con­tact met een jon­ge moe­der, die haar twee­de kind­je wil­de op­ge­ven voor adop­tie. “We gin­gen met haar mee naar dok­ters­af­spra­ken, on­der­steun­den haar en haar 2-ja­ri­ge zoon­tje”, ver­telt ze aan ABC News. “Al­les leek goed te gaan, maar na de be­val­ling wil­de ze het meis­je toch hou­den.” Een gro­te klap voor Ka­ley en Je­re­my, die weer met le­ge han­den ston­den. Toch kon­den ze het klei­ne meis­je niet uit hun hoofd krij­gen, en toen de moe­der werd op­ge­pakt voor pros­ti­tu­tie pro­beer­den ze als­nog de voog­dij over de ba­by en haar broer­tje te krij­gen.

Ook dat mis­luk­te, en tot over­maat van ramp hoor­de het stel en­ke­le maan­den la­ter dat de ba­by en haar nieu­we voogd wa­ren ver­moord. “Het was als een acht­baan waar we maar niet uit­kwa­men”, ver­telt Kay­ley ach­ter­af. Toch ge­beur­de er ook iets moois, te mid­den van al het ver­driet. De dag waar­op ze hoor­den over de ar­res­ta­tie van de bi­o­lo­gi­sche moe­der van de ba­by, kre­gen ze ook een bel­le­tje van het adop­tie­bu­reau: twee zus­jes, de 1-ja­ri­ge Ha­ven en de 2-ja­ri­ge In­die, wa­ren be­schik­baar voor adop­tie. Prach­tig nieuws, maar het werd nog be­ter toen het stel nóg een te­le­foon­tje kreeg. Een moe­der waar­mee ze al con­tact had­den, wil­de haar 9 maan­den ou­de twee­ling Sun­ny en We­slie af­staan aan Kar­ley en Je­re­my. (Bron:Me­tro­ti­me.be/

Fo­to:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.