Ko­a­la komt via hon­den­luik wo­ning bin­nen

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ko­a­la’s zijn dui­de­lijk zorg­za­me ge­zel­schaps­die­ren. Zo bren­gen ze wel­eens een be­zoek aan het zie­ken­huis, zor­gen ze goed voor hun soort­ge­no­ten of drin­ken ze een drank­je met een groep wiel­ren­ners. De­ze ko­a­la zocht ook wat ge­zel­schap en ging ge­zel­lig een wo­ning bin­nen. De 14-ja­ri­ge Ni­cho­las Sne­ath lag net lek­ker in bed een boek­je te le­zen toen hij een vreemd ge­luid hoor­de voor de deur van zijn slaap­ka­mer. Op het mo­ment dat hij de deur open­de, zag hij de ko­a­la kalm zit­ten. Het dier was waar­schijn­lijk door het hon­den­luik ge­kro­pen en was dui­de­lijk ver­dwaald.

Ka­re­na, de moe­der van Ni­cho­las, zat sa­men met haar man in de woon­ka­mer toen ze de hond hoor­de blaf­fen in de gang. Ver­vol­gens zag ze de on­ge­no­de gast in de gang zit­ten. Het leef­ge­bied van ko­a­la’s in Au­stra­lië is de laat­ste ja­ren flink ge­krom­pen.

Het is dan ook niet gek dat de die­ren af en toe een wo­ning bin­nen­wan­de­len. Ge­luk­kig wist de ko­a­la na tien mi­nu­ten de deur te vin­den en klom hij via een lad­der weer vei­lig te­rug een boom in. (Bron:Me­tro­ti­me.be/ Fo­to:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.