Van­daag ver­kie­zin­gen in Ame­ri­ka

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

AME­RI­KA - Van­daag kie­zen de Ame­ri­ka­nen hun nieu­we pre­si­dent: Hil­la­ry Clin­ton of Do­nald Trump. De op­komst van­daag van het aan­tal men­sen dat gaat stem­men wordt bij­zon­der be­lang­rijk voor de uit­slag. Om de ra­ce naar het Wit­te Huis te win­nen, zijn van het to­taal aan­tal kies­man­nen van 538 mi­ni­maal 270 kies­man­nen no­dig.

De laat­ste gro­te pei­ling van het pers­bu­reau Reu­ters en Ipsos Sta­tes of the Na­ti­on naar de uit­komst van de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen, geeft Hil­la­ry Clin­ton een winst­kans van 90 pro­cent. Daar­mee is de kans op een over­win­ning van de De­mo­cra­ti­sche kan­di­daat on­ge­veer even groot als een week ge­le­den bij de vo­ri­ge pei­ling. Clin­ton krijgt vol­gens Reu­ters/Ipsos Sta­tes of the Na­ti­on 45 pro­cent van de stem­men, te­gen Trump 42. De voor­ma­li­ge mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken staat op 303 kies­man­nen en de Re­pu­bli­kein­se za­ken­man op 235. Ook het cam­pag­ne­team van Do­nald Trump is zich daar­van be­wust. Toch durft de staf van de Re­pu­bli­kein­se pre­si­dents­kan­di­daat niets over de op­komst te zeg­gen.

Al­le ogen in de Ver­e­nig­de Sta­ten - en in an­de­re de­len van de we­reld - zijn ge­richt op de strijd om het Wit­te Huis, maar het pre­si­dent­schap is niet de eni­ge prijs waar­voor van­daag wordt ge­stre­den. De Ame­ri­kaan­se be­vol­king stemt ook voor het Huis van Af­ge­vaar­dig­den en de Se­naat, en voor­al de sa­men­stel­ling van dat laat­ste or­gaan zal cru­ci­aal zijn, wie er ook pre­si­dent wordt. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.