Bou­ter­se be­looft aan­pak cri­mi­na­li­teit Wis­sel­koers moet naar on­der SRD 6

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Pre­si­dent De­si Bou­ter­se heeft in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee de ga­ran­tie ge­ge­ven dat de cri­mi­na­li­teit en ook de wis­sel­koers om­laag zul­len gaan. De pre­si­dent on­der­kent dat geld­ge­brek het meest be­lang­rij­ke vraag­stuk is dat strem­mend heeft ge­werkt op de be­strij­ding van de cri­mi­na­li­teit. Daar komt de ko­men­de tijd ver­an­de­ring in.

Wat de wis­sel­koers be­treft, streeft de re­ge­ring er­naar om te­gen eind no­vem­ber de koers te sta­bi­li­se­ren op SRD 7 voor de Ame­ri­kaan­se dol­lar. Te­gen me­dio 2017 zal die on­der SRD 6 moe­ten lig­gen.

“Het is niet mak­ke­lijk maar we blij­ven de vin­ger aan de pols hou­den”, zegt het staats­hoofd over de be­teu­ge­ling van de wis­sel­koers. De on­ze­ker­heid op het va­lu­ta­front is vol­gens Bou­ter­se niet de schuld van al­le cam­bio­hou­ders. “Er zijn spe­cu­lan­ten die niets te ma­ken heb­ben met jouw eco­no­misch ge­beu­ren. Die zijn er ook bij”, zegt Bou­ter­se. De spe­ci­aal in­ge­stel­de pre­si­den­ti­ë­le com­mis­sie werkt vol­gens hem hard aan het sta­bi­li­se­ren van de koers.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.