Deel­be­ta­ling voor Sti­ge­su

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Stich­ting Ge­han­di­cap­ten Su­ri­na­me (Sti­ge­su) krijgt een deel van de sub­si­die­ach­ter­stand uit­be­taald. “De in­ge­dien­de de­cla­ra­tie voor de voor­lo­pi­ge sub­si­die over 2016 is goed­ge­keurd door het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën”, zegt Le­ny Har­den­bol, co­ör­di­na­tor van de stich­ting, aan de krant. Van­daag zal ze na­gaan of het geld al op de re­ke­ning van de stich­ting staat en welk be­drag de over­heid na een ach­ter­stand van heeft uit­ge­keerd.

De stich­ting die in zwaar weer is ge­ko­men, om­dat de over­heid haar ver­plich­tin­gen niet is na­ge­ko­men, heeft on­langs ken­baar ge­maakt dat ze zon­der mid­de­len zit. Har­den­bol legt uit dat de kos­ten voor het dag­cen­trum ge­dekt wor­den door de ou­der­bij­dra­ge. De vas­te las­ten, sa­la­ris­sen en be­las­ting slok­ken een be­hoor­lijk deel van het geld op.

twee

jaar De over­heid heeft over 2015 en 2016 geen sub­si­die uit­ge­keerd aan de stich­ting. De­ze ach­ter­stand van twee jaar heeft tot ge­volg ge­had dat de stich­ting le­nin­gen moest aan­gaan om het doel te kun­nen na­stre­ven. De­ze le­nin­gen moe­ten te­rug­be­taald wor­den. Har­den­bol kon gis­te­ren nog niet aan­ge­ven hoe­veel er voor de stich­ting is over­ge­maakt en hoe­lang de stich­ting ver­der kan gaan met het uit­ge­keer­de be­drag. MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.