Re­ge­ring be­taalt meer dan 2 mil­jard aan af­los­sin­gen en ren­tes

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Ko­mend jaar wordt een van zwa­re af­los­sin­gen. De Staat zal SRD 1,7 mil­jard aan bin­nen­land­se en bui­ten­land­se af­los­sin­gen en SRD 497 mil­joen aan ren­tes moe­ten be­ta­len. Aan ren­te en af­los­sin­gen zal dit jaar in to­taal SRD 106 mil­joen over­ge­maakt wor­den aan bin­nen­land­se en bui­ten­land­se schuld­ei­sers. De­ze in­for­ma­tie gaf pre­si­dent De­si Bou­ter­se gis­ter­avond in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee.

Ech­ter zou er van een uit­zicht­lo­ze si­tu­a­tie geen spra­ke zijn. De mid­de­len zijn op­ge­bracht op de be­gro­tin­gen, wat be­te­kent dat de fi­nan­ci­ë­le ruim­te is ge­cre­ëerd om dit te doen zon­der dat cru­ci­a­le pro­gram­ma’s en fi­nan­ci­ë­le ver­plich­tin­gen in ge­vaar ko­men. “Er is geen spra­ke van te wei­nig heb­ben op­ge­bracht in de Ont­werp­be­gro­ting voor schuld­af­los­sing. De be­gro­ting is op­ge­maakt op ba­sis van de gel­den­de koers 1 op 7.5 voor de USD en 1 op 8.54 voor de eu­ro op het mo­ment dat de be­gro­ting werd vast­ge­steld. De hui­di­ge koer­sen zijn zelfs la­ger”, al­dus het staats­hoofd.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.