Pro­test­ac­tie Bur­ger­col­lec­tief in Sa­ram­ac­ca op komst

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een pro­test­ac­tie in het dis­trict Sa­ram­ac­ca is op komst. Be­ni­to Sem­well, co­ör­di­na­tor van het Bur­ger­col­lec­tief/ ‘We zijn moe­dig’ in Sa­ram­ac­ca, zegt aan de krant dat zon­dag­avond een kern is op­ge­richt in Gro­nin­gen. De ko­men­de week wordt een twee­de kern in Frey­burg op­ge­richt. Sem­well zegt dat na het op­rich­ten van de ker­nen er een pro­test­ac­tie op komst is. Cur­tis Hof­wijks en Wim Bak­ker wa­ren aan­we­zig bij het op­rich­ten van de kern in Gro­nin­gen. Sem­well zegt dat de groep gro­ter wordt. Na Com­me­wij­ne is voor Sa­ram­ac­ca ge­ko­zen om de groep Bur­ger­col­lec­tief/ ‘We zijn moe­dig’ uit te brei­den om zo­doen­de de re­ge­ring naar huis te stu­ren, van­we­ge het wan­be­leid dat zij voert. Er is vol­gens hem spra­ke van een gro­te be­lang­stel­ling van­uit de plaat­se­lij­ke sa­men­le­ving voor Bur­ger­col­lec­tief/’We zijn moe­dig’. De co­ör­di­na­tor merkt ver­der op dat er een ze­ke­re ma­te van ran­cu­ne is naar de men­sen in Sa­ram­ac­ca, waar­door zij be­vreesd zijn zich te par­ti­ci­pe­ren. De men­sen zijn bang hun ba­nen te ver­lie­zen. Som­mi­gen ga­ven aan dat ze niet we­ten wie hun res­sort- en dis­tricts­raads­le­den zijn, zo­wel van co­a­li­tie- als op­po­si­tie­par­tij­en, en dat die niet eens ko­men om hun pro­ble­men aan te ho­ren.

Een groot pro­bleem dat on­der de aan­dacht van het Bur­ger­col­lec­tief/‘We zijn moe­dig’ is ge­bracht, is dat er geen goed be­leid van­uit het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij wordt ge­voerd naar de land­bou­wers toe. Bij re­gen of droog­te gaan de oog­sten van de land­bou­wers ver­lo­ren. Bo­ven­dien we­ten ze niet hoe­veel ze zul­len ver­die­nen aan het­geen ze heb­ben ver­bouwd. Het lijkt de men­sen eer­der op een blin­de in­ves­te­ring waar­van ze ve­le na­de­len on­der­vin­den. Het baart Sem­well zor­gen dat er geen or­de is in de land­bouw­sec­tor, ter­wijl Sa­ram­ac­ca een land­bouw­dis­trict is.

Daar­naast heb­ben de be­wo­ners aan­ge­kaart dat ze haast we­ke­lijks te kam­pen heb­ben met stroom­uit­val, ter­wijl Staats­olie als groot­ste ener­gie­bron in het ge­bied is ge­ves­tigd. De men­sen brach­ten on­der de aan­dacht van het Bur­ger­col­lec­tief dat ap­pa­ra­ten van hen we­gens de stroom­schom­me­lin­gen stuk­gaan en dat ze daar­voor vaak niet wor­den ver­goed. Hij be­na­drukt dat Bur­ger­col­lec­tief/‘We zijn moe­dig’ een ac­tie­groep is en geen po­li­tie­ke par­tij. Vol­gens hem mo­gen per­so­nen in het bij­zon­der de be­wo­ners van Sa­ram­ac­ca on­ge­acht hun po­li­tie­ke kleur en et­ni­ci­teit zich aan­slui­ten om te strij­den te­gen het re­geer­be­leid van de re­ge­ring. “We heb­ben een luis­te­rend oor voor een­ie­der.”

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.