SZF neemt per 1 de­cem­ber al­le So­za­vo-cli­ën­ten over

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Stich­ting Staats­zie­ken­fonds (SZF) neemt per 1 de­cem­ber al­le clien­ten, die door het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken (So­za­vo) ver­ze­kerd zijn, over. Dit geeft mi­nis­ter Jo­an Do­go­jo van So­za­vo aan. De ver­ze­ker­den zul­len daar­om tij­dig ge­ïn­for­meerd wor­den over de­ze trans­for­ma­tie, meent de be­winds­vrouw.

Do­go­jo legt uit dat bij de­ze trans­for­ma­tie het slechts gaat om een ver­an­de­ring van ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij. Zij ge­looft dat de ge­zond­heids­zorg voor de zwak­ke­ren uit de sa­men­le­ving door de­ze stap op een be­te­re ma­nier ge­ga­ran­deerd is. Het be­sluit om het to­ta­le be­stand over te he­ve­len is door de re­ge­ring ge­no­men waar­bij in ju­li be­slo­ten werd het SZF te be­las­ten met de Ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring. De af­ge­lo­pen pe­ri­o­de zijn de eer­ste stap­pen al ge­no­men, voor de trans­for­ma­tie. Zo is een groot deel van de ver­ze­ker­den van Pars­a­s­co al over­ge­he­veld naar het SZF, ter­wijl de over­na­me van de ver­ze­ker­den bij Self Re­li­an­ce en As­su­ria ge­fa­seerd plaats­vindt. In to­taal gaat het om zes­tig­dui­zend ver­ze­ker­den in de leef­tijds­klas­se 17-59 jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.