Me­ri­ba vrij­dag voor de rech­ter

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ro­ma­no Me­ri­ba (32) ver­schijnt sa­men met Ru­ben S (39), Er­rol S (41) en Antho­ny C (55) vrij­dag weer voor de rech­ter. Zijn ad­vo­caat Ra­oul Lo­bo zegt aan de krant dat hij via de grif­fie het be­richt heeft ont­van­gen dat de zaak vrij­dag ver­der wordt be­han­deld. An­der­half week te­rug was de zaak van Me­ri­ba tot na­der or­der uit­ge­steld, om­dat de grif­fiers in be­raad wa­ren van­we­ge de slech­te staat van het Kan­ton­ge­recht Straf­za­ken aan de Fre­de­rik Der­by­s­traat.

Me­ri­ba wordt sa­men met an­de­ren ver­dacht van het be­ro­ven van een on­der­ne­mer op 9 no­vem­ber vo­rig jaar. Rech­ter Re­wi­ta Chat­ter­pal had op de vo­ri­ge zit­ting aan­ge­ge­ven, dat Me­ri­ba, die zich be­dreigd voelt, on­der be­ge­lei­ding van de po­li­tie aan­gif­te mag gaan doen. Vol­gens haar mag er niets met de ver­dach­te ge­beu­ren. Me­ri­ba zei in de rechts­zaal dat de po­li­tie hem had ge­wurgd en be­dreigd. Lo­bo zegt dat er een com­plot zou zijn om Me­ri­ba te ver­moor­den. Hij geeft aan dat zijn cli­ënt bij een po­li­tie­man ken­baar had ge­maakt dat hij aan­gif­te wil­de doen, maar hij is nim­mer ge­bracht. Vol­gens de raads­man heeft hij ook in an­de­re za­ken al mee­ge­maakt dat zijn cli­ën­ten niet zijn ge­bracht om aan­gif­te te doen. Hij kon een for­meel schrij­ven rich­ten naar het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM), maar deed dit niet, om­dat hij geen zin heeft om een ze­nuw­aan­val te krij­gen van de ver­vol­ging. Chat­ter­pal zegt dat Me­ri­ba ook een bur­ger is van het land en in de ge­le­gen­heid moet wor­den ge­steld om aan­gif­te te doen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.