Ver­volg van pag. 1: Re­ge­ring be­taalt...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Er zijn ge­du­ren­de de Al­ge­me­ne Po­li­tie­ke Be­schou­win­gen ook pit­ti­ge vra­gen ge­steld over de staats­obli­ga­tie van USD 550 mil­joen. Bou­ter­se zei daar­over dat USD 300 mil­joen naar een schuld­af­los­sing van Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me en van de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) gaat. Aan bro­ker Op­pen­hei­mer wordt USD 86 mil­joen be­taald en USD 65 mil­joen aan de her­fi­nan­cie­ring van een ex­ter­ne schuld van de EBS. Su­ri­na­me heeft ook een schuld bij de Ve­ne­zo­laan­se olie­maat­schap­pij PDVSA die af­ge­lost zal wor­den. Hoe groot die pre­cies is, heeft de pre­si­dent niet be­kend­ge­maakt. Het res­te­ren­de deel van het geld gaat naar de fi­nan­cie­ring van de res­te­ren­de cash calls aan de over­heids­aan­de­len in de goud­mijn van New­mont Su­ri­na­me en be­ta­ling van ach­ter­stal­li­ge re­ke­nin­gen van de over­heid van voor 2016. “Hier­mee wor­den al­le ach­ter­stan­den van voor 2016 in­ge­lo­pen”, zegt de pre­si­dent.

De kos­ten ver­bon­den aan het aan­gaan van de staats­obli­ga­tie zijn 1,35 pro­cent. Dit komt neer op USD 8 mil­joen die is be­taald aan de bro­ker voor het bin­nen­ha­len van de staats­obli­ga­tie en an­de­re ge­maak­te on­kos­ten. Dit zal even­re­dig door de Staat en Staats­olie be­taald wor­den.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.