Bou­ter­se be­looft...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Wat de cri­mi­na­li­teit be­treft, zal de fi­nan­ci­ë­le ruim­te daar­toe op kor­te ter­mijn ge­scha­pen wor­den. Er zijn en­ke­le mo­del­len die in de maak zijn om op te tre­den te­gen de cri­mi­na­li­teit, maar daar kan hij uit stra­te­gi­sche over­we­gin­gen niet al te­veel over zeg­gen in het open­baar. Zaak is vol­gens het staats­hoofd dat de ver­ruw­de cri­mi­na­li­teit hem niet koud laat. “Het is geen zaak die wij zo aan ons voor­bij la­ten gaan. We gaan niets aan het toe­val over­la­ten.” De op­po­si­tie is niet over­tuigd van de be­lof­te van de re­ge­ring. Die stem­de dan ook voor een mo­tie waar­in de re­ge­ring wordt op­ge­roe­pen de cri­mi­na­li­teit aan te pak­ken. De co­a­li­tie kon zich niet te­rug­vin­den in de­ze mo­tie. “Stem­ming­ma­ke­rij”, zei Nao­mi Sa­mi­din (NDP) over de op­roep van de op­po­si­tie aan de re­ge­ring om har­der op te tre­den te­gen de cri­mi­na­li­teit.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.