Ju­rel neemt waar voor col­le­gae

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO Di­s­tricts­com­mis­sa­ris (dc) Ar­mand Ju­rel heeft thans het be­heer van de dis­tric­ten Bro­ko­p­on­do, Pa­ra, Wa­ni­ca en Si­pa­li­wini. Ju­rel neemt waar voor zijn col­le­ga’s Mi­ke Ner­kust en Ro­li­ne Sams­oe­dien die uit­lan­dig zijn. De twee dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen zijn met mi­nis­ter Ed­gar Di­kan van Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling voor een werk­be­zoek in Chi­na. De dc zal ge­du­ren­de de­ze pe­ri­o­de pen­de­len om er­voor te zor­gen dat ad­mi­ni­stra­tie­ve za­ken op de Be­stuurs­dien­sten niet ach­ter­lo­pen. Vol­gens Ju­rel zijn er dui­de­lij­ke af­spra­ken ge­maakt en het lukt wel om even­veel aan­dacht te schen­ken aan al­le dis­tric­ten, tot­dat zijn col­le­ga’s te­rug zijn. Ju­rel is voor twee we­ken be­last met de waar­ne­ming.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.