Man ge­kapt door ge­van­ge­nis­vriend

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een man heeft bij de po­li­tie aan­gif­te ge­daan dat een an­der die hij in de ge­van­ge­nis had le­ren ken­nen en die meer be­kend is als Sop­pie, hem heeft ge­kapt. Hij was sa­men met Sop­pie in de ge­van­ge­nis op­ge­slo­ten en ze had­den op den duur een goe­de band.

De aan­ge­ver weet dat Sop­pie na zijn vrij­la­ting va­ker thuis bij een da­me, ene N, ging. Om­dat N niet ver van de aan­ge­ver woont, kwam hij weer in con­tact met Sop­pie. Op een ge­ge­ven mo­ment vroeg Sop­pie hem of hij een re­la­tie wil­de met een da­me die hij goed ken­de. Hij kreeg het te­le­foon­num­mer om haar te bel­len, en soms stuur­de Sop­pie zelfs bel­te­goed voor hem. Hij bel­de de da­me va­ker op. Sop­pie vroeg hem hoe het ging tus­sen hem en de da­me waar­op hij ant­woord­de dat al­les goed was. Toen de ver­dach­te dat hoor­de, bel­de hij de da­me op om ne­ga­tie­ve za­ken over de aan­ge­ver te ver­tel­len. De da­me ver­tel­de dit door aan de aan­ge­ver met wie zij an­der­half jaar heeft sa­men­ge­woond. De re­la­tie ging niet goed, waar­door de aan­ge­ver de­ze re­la­tie be­ëin­dig­de. De vrouw had ook een re­la­tie met Sop­pie. De aan­ge­ver vindt ech­ter dat de vrouw hem nog steeds las­tig­valt. Hij zag haar vo­ri­ge week bij een shop aan de Jo­den­breestraat. Ze ging in de shop, maar kwam ge­lijk weer er­uit, waar­door hij wist dat zij hem wil­de ont­moe­ten. Ze hield hem voor dat zij geen re­la­tie meer had met Sop­pie die kwam aan­ge­lo­pen. De aan­ge­ver liep toen weg en pak­te een bus. Hij werd ge­beld door de ver­dach­te die hem aan­gaf dat hij niet meer vrij zal kun­nen rond­lo­pen in de stad. De aan­ge­ver zei te­gen hem dat hij aan de Ram­goe­lam­weg is en dat de man daar kon ko­men. Sop­pie ging sa­men met en­ke­le vrien­den naar het adres van het slacht­of­fer. Hij zwaai­de met een hou­wer naar de rich­ting van het slacht­of­fer. Hij sloeg de man ver­der met de hou­wer. De aan­ge­ver ver­klaart dat hij Sop­pie nim­mer aan­lei­ding heeft ge­ge­ven om hem op wel­ke wij­ze dan ook te po­gen zwaar li­cha­me­lijk let­sel toe te bren­gen. Hij heeft een kap­ver­won­ding aan zijn lin­ker­zij ter hoog­te van zijn buik­streek op­ge­lo­pen.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.