EBS doet vol­gend jaar over­stap naar led-straat­ver­lich­ting

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) heeft con­creet een aan­vang ge­maakt met haar plan­nen voor de over­stap naar een mo­dern, duur­zaam en ener­gie­zui­nig straat­ver­lich­tings­sys­teem, na­me­lijk led-straat­ver­lich­ting. Dit staat in een pers­be­richt van de EBS. De ma­te­ri­a­len wor­den be­gin 2017 ver­wacht en er kan dan ge­start wor­den met de over­stap naar led­ver­lich­ting.

Vol­gens het pers­be­richt gaan over de ge­he­le we­reld de tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van led­ver­lich­ting enorm snel. Het be­richt ver­meldt dat hier­door het voor ve­le lan­den die de­ze over­stap doen, een uit­da­ging is om de­ze keus te ma­ken. De­ze aan­pak kost min­der geld en het be­drijf wordt in staat ge­steld om hier­door ken­nis en er­va­ring op te doen met nieu­we ver­lich­tings­prin­ci­pes en nieu­we pro­duc­ten. Ver­der geeft het be­richt aan dat led-lam­pen in ver­ge­lij­king met HLP-lam­pen vol­gens tech­ni­sche en fi­nan­ci­ë­le stu­dies veel meer be­spa­ren. Led-lam­pen heb­ben een gro­te­re ver­lich­tings­sterk­te wat het vei­lig­heids­ge­voel ver­groot. Er wordt ook aan­ge­ge­ven dat de­ze lam­pen geen scha­de­lij­ke stof­fen be­vat­ten. Vol­gens de EBS is het be­staan­de straat­ver­lich­tings­be­stand sterk ver­ou­derd en het vol­doet niet meer aan de wen­sen en ei­sen van de­ze tijd. “EBS be­seft dat de kwa­li­teit van de straat­ver­lich­ting op veel plaat­sen ver­be­terd moet wor­den”, al­dus het pers­be­richt. Vol­gens de EBS heeft een slech­te straat­ver­lich­ting een ne­ga­tie­ve in­vloed op het vei­lig­heids­ge­voel van de bur­gers. Zij ver­mel­den hier­bij dat er daar­om met de wei­ni­ge be­drijfs­mid­de­len een aan­tal HLP-lam­pen zijn aan­ge­schaft. Aan­ge­ge­ven wordt dat de EBS zich er­van be­wust is dat straat­ver­lich­ting één van de meest voor­ko­men­de klach­ten is van haar klan­ten. Zij ho­pen dat met de aan­vang van dit pro­ject, de ach­ter­stand in­ge­haald wordt vol­gend jaar. Ver­meld wordt dat de in­ves­te­rin­gen voor het on­der­houd, de re­pa­ra­tie en uit­brei­ding van de straat­ver­lich­ting over het ge­he­le land groot zijn. Naar zeg­gen van de EBS wor­den de­ze pro­ble­men vaak door bur­gers ver­oor­zaakt. Er wordt daar­om een be­roep op de bur­ge­rij ge­daan om scha­de door der­den of ken­nis van dief­stal en van­da­lis­me door te ge­ven aan de EBS via de Klan­ten­ser­vi­ce op het num­mer 175 of aan de po­li­tie.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.