SGN wil zelf­ver­trou­wen exa­men­kan­di­da­ten op­bou­wen door vroe­ge mo­ti­va­tie­da­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Exa­men­kan­di­da­ten VWO/Ha­vo van de Scho­len­ge­meen­schap Nickerie (SGN) moe­ten ac­tief blij­ven en ie­de­re dag stu­de­ren. Dit heeft de mo­ti­va­tor Ja­mes Ram­lal van Ca­rib­bean Cen­tre, de stu­den­ten van de exa­men­klas­sen van het SGN voor­ge­hou­den. Dit deed hij tij­dens de twee mo­ti­va­tie­da­gen die vo­ri­ge week don­der­dag en vrij­dag ge­hou­den zijn voor de stu­den­ten die in de­cem­ber be­gin­nen met hun eer­ste school­on­der­zoek (so). Ram­lal be­na­drukt te­gen­over de krant dat de stu­den­ten er­op ge­we­zen is dat zij de on­der­de­len moe­ten blij­ven chec­ken en coun­ter chec­ken zo­dat de ma­te­rie fris blijft. Ram­lal zegt de stu­den­ten ge­du­ren­de de twee da­gen niet be­zig te heb­ben ge­hou­den maar ze heeft voor­ge­hou­den wat ze moe­ten doen om be­te­re pres­ta­ties te le­ve­ren. “We heb­ben ook ge­zegd we blij­ven met ze tot de exa­mens af­ge­lo­pen zijn.”

Di­rec­teur Cipri­a­no Tjon A Njoek van SGN zegt dat er­voor ge­ko­zen is om dit jaar al in een vroeg sta­di­um te be­gin­nen met de mo­ti­va­tie van de exa­men­kan­di­da­ten en wel voor de eer­ste so’s van de­cem­ber met de be­doe­ling de stu­den­ten goed voor te be­rei­den. Hij merkt op dat de mo­ti­va­tie­da­gen meest­al pas kort voor het exa­men wor­den ge­hou­den wat vol­gens de di­rec­teur te laat is. Bij de mees­te van de stu­den­ten is er geen zelf­ver­trou­wen en dan is het vol­gens Tjon A Njoek goed om vroeg in het school­jaar hier­aan te wer­ken.

Ook Ram­lal is die me­ning toe­ge­daan om­dat ze goed ge­mo­ti­veerd moe­ten zijn om te sla­gen, “en een goe­de in­put geeft ook een goe­de out­put”. Hij zegt het pret­tig te vin­den dat de school ge­an­ti­ci­peerd heeft op de ko­men­de so’s. “Aan Ca­rib­bean Cen­tre is het ver­zoek ge­daan door de school­lei­ding en we zijn ge­ko­men”, zegt de mo­ti­va­tor. Hij legt uit dat het de be­doe­ling is dat de stu­den­ten door­gaan en on­danks het feit dat hij na de­ze twee da­gen niet fy­siek aan­we­zig zal zijn, hij er toch is met hen. “Het ein­de van de mo­ti­va­tie is op de dag dat zij hun exa­men zul­len af­leg­gen”, be­na­drukt hij. Met de school­lei­ding is af­ge­spro­ken dat wan­neer zij weer no­dig zijn, zij (Ca­rib­bean Cen­tre) er ook zul­len zijn. Sa­men met zijn team heeft hij ge­pro­beerd de ner­vo­si­teit die er bij de stu­den­ten is, te mi­ni­ma­li­se­ren wat ook aar­dig is ge­lukt. Op de laat­ste mo­ti­va­tie­dag, vrij­dag, zegt hij ge­merkt te heb­ben dat het zelf­ver­trou­wen er weer is bij de stu­den­ten wat vol­gens Ram­lal heel be­lang­rijk is.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.