Ro­vers op he­ter­daad be­trapt in car cen­tre

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Twee ge­mas­ker­de ro­vers heb­ben gis­ter­mor­gen ge­pro­beerd een roof­over­val te ple­gen bij een car cen­tre aan de Soek­ram­singh­straat in de Van Pet­ten­pol­der. De ro­vers die ge­wa­pend wa­ren met een hou­wer dron­gen om­streeks tien uur de zaak bin­nen, waar de ei­ge­na­res, haar doch­ter en dienst­vrouw aan­we­zig wa­ren. Een an­de­re doch­ter die in het woon­huis op de bo­ven­ver­die­ping be­zig was in de slaap­ka­mer haar vier maan­den ou­de ba­by te voe­den, hoor­de dat er iets ge­beur­de in de zaak. Ze kon nog net via de trap zien hoe de ro­vers be­zig wa­ren haar zus en de dienst­vrouw te be­drei­gen met een hou­wer.

Vol­gens de ver­kla­rin­gen van de zus moet de moe­der die een groot gelds­be­drag bij zich had, bij het zien van de ro­vers, de trap naar bo­ven zijn ge­rend met het geld in haar hand. De ro­vers gin­gen haar ach­ter­na en gre­pen de zus die sa­men met de moe­der in de zaak was bij haar ha­ren en sleep­ten haar de trap op naar bo­ven. In­mid­dels had de moe­der het geld ver­bor­gen tus­sen een hoop vui­le kle­ren die wa­ren klaar­ge­zet voor de was, waar­na zij zich sa­men met de an­de­re doch­ter en haar ba­by in de ka­mer had op­ge­slo­ten. De ka­mer­deur werd in­ge­trapt en moe­der en doch­ter wer­den ge­kne­veld met plak­band en moesten ver­tel­len waar het geld was, ter­wijl zij met de hou­wer wer­den be­dreigd. De slacht­of­fers wil­den in eer­ste in­stan­tie niet ver­tel­len waar het geld was ver­bor­gen. In­tus­sen had de zus die bo­ven was al door dat het om een be­ro­ving ging. Ze bel­de haar va­der, die zich op straat be­vond. Hij haast­te zich naar huis en alar­meer­de de po­li­tie. Ter­wijl de ro­vers be­zig wa­ren met de vrou­wen en vroe­gen waar er meer geld was kwam de va­der aan­rij­den, stap­te uit zijn wa­gen en ren­de de trap op naar bo­ven waar hij werd op­ge­wacht door de ro­vers. Kort daar­na ar­ri­veer­de de po­li­tie die vol­gens re­gio­com­man­dant, hoofd­in­spec­teur Wid­jai­ku­mar Oe­dit, het pand om­sin­gel­de en de da­ders op he­ter­daad be­trap­te in de wo­ning met de buit, een groot be­drag in eu­ro’s, dat zij had­den klaar­ge­zet, ter­wijl zij de ei­ge­naar en de vier vrou­wen die in het ge­bouw wa­ren aan­ge­trof­fen, be­dreig­den om te ver­tel­len waar zij nog meer geld kon­den vin­den.

De po­li­tie wist de da­ders te over­rom­pe­len bij het bin­nen­stor­men van de wo­ning na een schot te heb­ben ge­lost. De da­ders ble­ken de 20-ja­ri­ge Ci­ri­no E en zijn 21-ja­ri­ge com­pa­rant To­ny B te zijn. Bei­de zijn oud be­ken­den van de pol­tie. Zij zijn aan­ge­hou­den en na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.