VAAO-Nickerie start met 45 cur­sis­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Ruim 45 Nic­ke­ri­aan­se stu­den­ten heb­ben zich in­ge­schre­ven op de VAAO, de Voort­ge­zet­te Al­ge­me­ne Amb­te­na­ren Op­lei­ding. On­der de cur­sis­ten be­vin­den zich ook en­ke­le man­ne­lij­ke amb­te­na­ren. Mi­nis­ter Mi­ke Noer­sa­lim van Bin­nen­land­se Za­ken (BIZA) toon­de zich daar­over zeer ver­heugd. Dit meldt het mi­nis­te­rie in een pers­be­richt. Het mi­nis­te­rie heeft gen­der als be­leids­ge­bied en tim­mert hard aan de weg als het gaat om het be­rei­ken van gen­der­ge­lijk­heid. Deel­na­me van man­nen aan de amb­te­na­ren­op­lei­din­gen kan ge­zien wor­den als een te­ken dat men dich­ter bij de doel­stel­lin­gen van het gen­der­be­leid komt. De be­winds­man luid­de op 28 ok­to­ber de for­me­le start in van de op­lei­din­gen voor het cur­sus­jaar 2016-2017 in Nickerie. Hij gaf de cur­sis­ten mee de­ze op­lei­din­gen zó be­lang­rijk te vin­den, dat hij spe­ci­aal naar Nickerie was af­ge­reisd om hen toe te spre­ken.

BIZA is be­last met het per­so­neels­be­leid van de to­ta­le over­heid en het is de be­doe­ling dat de over­heid be­ter gaat pres­te­ren. “En om be­ter te kun­nen pres­te­ren, moe­ten we ook ken­nis en kun­de stop­pen in ons per­so­neel”, stel­de de be­winds­man. Hij be­moe­dig­de de cur­sis­ten van de VAAO om de eind­streep te ha­len, niet al­leen om­dat het draai­end hou­den van de amb­te­na­ren­op­lei­din­gen de Staat veel geld kost, maar ook om­dat het af­ron­den van de op­lei­ding er­voor zorgt dat deel­ne­men­de amb­te­na­ren een stuk­je ho­ger­op in de amb­te­lij­ke hi­ë­rar­chie kun­nen ko­men. Hij gaf de cur­sis­ten mee om on­danks de hob­bels, die zij on­ge­twij­feld op hun weg zul­len te­gen­ko­men, toch door te zet­ten en de op­lei­ding af te ron­den. Sa­men­wer­ken en el­kaar on­der­steu­nen zijn daar­bij be­lang­rijk.

Mi­nis­ter Noer­sa­lim gaf de cur­sis­ten ook mee dat de VAAO-op­lei­din­gen, die thans ge­lijk­ge­steld zijn met MBO-plus, niet het eind­tra­ject zijn. Hij kon­dig­de in dit ka­der aan dat er een ho­ger amb­te­na­ren­op­lei­ding zal wor­den op­ge­start, ge­lijk­ge­steld met een HBOop­lei­ding, waar­bij cur­sis­ten na af­loop een ba­che­lors­ti­tel mo­gen dra­gen. De voor­be­rei­din­gen hier­toe wor­den ge­trof­fen en de be­winds­man heeft reeds ge­sprek­ken ge­voerd met zijn col­le­ga van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur om de ho­ge­re amb­te­na­ren­op­lei­ding de no­di­ge er­ken­ning te ge­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.