“De­pen­dan­ce op ster­ven na dood”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De de­pen­dan­ce Nickerie van het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie (HI) is op ster­ven na dood. De­ze me­ning is de pas aan­ge­stel­de co­ör­di­na­tor van HI-Nickerie, Vi­nod Nan­doe, toe­ge­daan. De nieuw­bak­ken co­ör­di­na­tor zegt dat hij als on­der­ne­mer tij­de­lijk is in­ge­huurd om er nieuw le­ven in te bla­zen. Hij geeft aan dat er de af­ge­lo­pen ja­ren stil­stand in de tent is ge­weest, door­dat het hui­di­ge per­so­neels­be­stand min of meer werk­loos is, hun taak in­hou­de­lijk­heid is uit­ge­hold om­dat al­les is over­ge­no­men door Paramaribo.

Nan­doe geeft aan dat het de be­doe­ling is dat HI-Nickerie gaat her­le­ven en dat er een ac­tie­ve con­tro­le gaat ko­men op han­del, in­du­strie en al­les wat met han­del te ma­ken heeft waar de de­pen­dan­ce bij be­trok­ken kan wor­den. Nan­doe sprak af­ge­lo­pen don­der­dag op de in­for­ma­tie­ses­sie van HI in Nickerie en zei dat de in­tro­duc­tie van de con­su­men­ten ap­pli­ca­tie, Co­za, pre­cies past in het plaat­je van de de­pen­dan­ce. “El­ke klacht, el­ke prijs­op­drij­ving, al­les wat naar cor­rup­tie ruikt door el­ke amb­te­naar, moet nu door­ge­briefd kun­nen wor­den op een heel sim­pe­le ma­nier”, merk­te Nan­doe op. Hij waar­schuw­de dat wan­neer con­tro­leurs op het veld gaan er geen cor­rup­tie­ve han­de­lin­gen meer mo­gen plaats­vin­den. Nan­doe vindt dat cor­rup­tie aan­ge­pakt moet wor­den en dat dit ook de re­den is ge­weest waar­om de de­pen­dan­ce tot een soort stil­stand is ge­ko­men. Dat moet en zal vol­gens hem gaan ver­an­de­ren. Hij geeft aan dat dank­zij mi­nis­ter Sieg­lien Bur­le­son en haar di­rec­tri­ce Rei­na Ra­ve­les, er een nieu­we koers is in­ge­zet. Nan­doe be­loof­de zich te zul­len in­zet­ten om ver­an­de­ring te bren­gen. Er wordt ge­praat over chan­ge maar die zou vol­gens hem nu echt moe­ten ko­men.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.