Su­ri­na­me wil even­als Costa Ri­ca na­tuur­toe­ris­tisch pro­duct wor­den

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO - Su­ri­na­me wil even­als Costa Ri­ca een na­tuur­toe­ris­tisch pro­duct wor­den. Dit kwam vol­gens REDD+ Com­mu­ni­ca­ti­ons of­fi­cer, Mar­lon Hoog­dorp, ter spra­ke tij­dens een mis­sie die een Su­ri­naam­se de­le­ga­tie re­cen­te­lijk in Costa Ri­ca heeft uit­ge­voerd.

Vol­gens de di­rec­teur van de Stich­ting Toe­ris­me Su­ri­na­me, Jer­ry A-Kum, kan ons land ze­ker pro­fi­te­ren van de rijk­dom aan ken­nis en er­va­ring met be­trek­king tot Costa Ri­ca als na­tuur­toe­ris­tisch pro­duct en zijn ont­wik­ke­ling. Pa­tri­cia Ma­dri­gal, de on­der­mi­nis­ter van Mi­li­eu, Ener­gie en Te­le­com­mu­ni­ca­tie van Costa Ri­ca, deel­de de Su­ri­naam­se de­le­ga­tie mee, dat hoe­wel het land rijk is aan bo­dem­schat­ten, de mijn­bouw­sec­tor niet wordt ont­plooid. “Het suc­ces­ver­haal van Costa Ri­ca in het ver­ho­gen van de bos­be­dek­king is te dan­ken aan twee voor­na­me fac­to­ren, met na­me het in­stel­len van wet­ge­ving en de be­schik­baar­heid van de Pay­ment for En­vi­ron­men­tal Ser­vi­ces (PES) Sche­me”, meldt Hoog­dorp.

De di­rec­teur van het Mi­nis­te­rie van Na­tuur­lij­ke Hulp­bron­nen van Su­ri­na­me, Da­ve Abe­le­ven, toon­de zijn in­te­res­se in het ge­bruik van een on­li­ne land ma­na­ge­ment­sys­teem en da­ta­ba­se voor Su­ri­na­me. Hij geeft aan dat veel werk reeds op na­ti­o­naal ni­veau wordt ge­daan en de be­lang­rijk­ste vol­gen­de stap is om de­ze sys­te­men en da­ta­ba­ses met el­kaar te ver­bin­den en een cen­traal be­heers­sys­teem te ont­wer­pen.

De Pay­ment for En­vi­ron­men­tal Ser­vi­ces (PES) Sche­me be­treft be­ta­lin­gen aan het gast­land voor mi­li­eu hand­ha­vingdien­sten. De­ze PES-Sche­me be­staat uit ver­schil­len­de mo­da­li­tei­ten, zo­als her­be­bos­sing met lo­ka­le of nieu­we soor­ten, bos­land­bouw­sys­te­men, de be­scher­ming van: bos­sen, wa­ter­hulp­bron­nen en eco­sys­te­men, of na­tuur­lij­ke her­be­bos­sing en duur­zaam bos­be­heer. De af­ge­vaar­dig­den die bij de mis­sie wa­ren be­trok­ken, zul­len hun nieuw ver­wor­ven in­zich­ten de­len met een bre­der pu­bliek, met het oog op het ver­krij­gen van on­der­steu­ning voor het REDD+ Su­ri­na­me pro­ject op het hoog­ste po­li­tie­ke- en be­leids­ni­veau. De groep zal ook func­ti­o­ne­ren als een pri­mai­re bron voor be­leid met be­trek­king tot REDD+ en duur­za­me ont­wik­ke­ling in Su­ri­na­me.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.