Mees­te dor­pen en ste­den hou­den Piet zwart

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - Bij de mees­te in­toch­ten in dor­pen en ste­den is Zwar­te Piet zwart of bruin, blijkt uit een rond­gang van de re­gi­o­na­le om­roe­pen en NOS. Van de 223 in­tocht­co­mi­tés die zijn be­vraagd, meld­den er twee dat Sin­ter­klaas bij zijn aan­komst niet meer wordt ver­ge­zeld door Zwar­te Piet. Dat geldt voor Heem­ste­de en Am­ster­dam.

In Am­ster­dam ko­men er wel schoor­steen­pie­ten met een aan­tal don­ke­re ve­gen in het ge­zicht, zo werd vrij­dag be­kend ge­maakt. Daar­mee volgt de hoofd­stad het voor­beeld van RTL. De om­roep heeft de tra­di­ti­o­ne­le pie­ten ver­van­gen door de schoor­steen­piet. De eni­ge an­de­re ge­meen­te die dit jaar geen Zwar­te Pie­ten bij de in­tocht heeft, is Heem­ste­de. Hier is ge­ko­zen voor en­ke­le roet­veeg­pie­ten en ro­de en ge­le Pie­ten. En ook in an­de­re gro­te ge­meen­ten zien we de roet­veeg­piet of schoor­steen­piet. In Maas­tricht en Rot­ter­dam zijn er naast de Zwar­te Piet bij­voor­beeld ook roet­pie­ten te zien. Dit geldt voor in to­taal elf van de on­der­vraag­de co­mi­tés.

In 26 plaat­sen is nog niet be­slist over het ui­ter­lijk van Piet. Vaak wil men af­wach­ten wat het Sin­ter­klaas­jour­naal gaat doen. Vol­gens in­ge­wij­den kiest het Sin­ter­klaas­jour­naal voor Pie­ten met ver­schil­len­de kleu­ren. Woens­dag is de eer­ste af­le­ve­ring. Veel co­mi­tés pas­sen de pie­ten wel iets aan en ge­brui­ken geen kroes­haar, ro­de lip­pen of oor­bel­len meer. In sep­tem­ber riep Kin­der­om­buds­vrouw Mar­g­ri­te Kal­ver­boer vol­was­se­nen op het ui­ter­lijk van Zwar­te Piet aan te pas­sen, zo­dat Sin­ter­klaas voor ie­der­een een kin­der­feest is.

(AD/ fo­to: dekin­der­om­buds­man.nl)

Kin­der­om­buds­vrouw Mar­g­ri­te Kal­ver­boer riep in sep­tem­ber vol­was­se­nen op het ui­ter­lijk van Zwar­te Piet aan te pas­sen, zo­dat Sin­ter­klaas voor ie­der­een een kin­der­feest is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.