Helft vlieg­tuig­pas­sa­giers krijgt geen ver­goe­ding bij lan­ge ver­tra­ging

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Hoe­wel lucht­rei­zi­gers recht heb­ben op een ver­goe­ding bij ver­tra­gin­gen van meer dan drie uur, krijgt de helft van de Ne­der­land­se pas­sa­giers de­ze niet. Dat blijkt vol­gens De Te­le­graaf uit cij­fers van or­ga­ni­sa­ties als Reis­recht, Vlucht­ver­traagd en EU­claim, die sa­men­wer­ken met de Con­su­men­ten­bond. Veel pas­sa­giers zou­den zich la­ten af­bluf­fen. Vol­gens di­rec­teur Hen­drik Noor­der­ha­ven van in­cas­so­bu­reau EU­claim gaat het jaar­lijks om 80.000 rei­zi­gers die on­te­recht niet wor­den ge­com­pen­seerd. “Er blijft 35 mil­joen eu­ro lig­gen. De lucht­vaart­in­spec­tie doet er niets aan”, stelt hij. De re­ge­ling geldt al­leen voor de Eu­ro­pe­se lucht­vaart­in­du­strie. Het Eu­ro­pe­se Hof van Jus­ti­tie be­paal­de dat ope­ra­ti­o­na­le en tech­ni­sche pro­ble­men geen over­macht zijn, ter­wijl maat­schap­pij­en zich daar vol­gens krant toch ach­ter pro­be­ren te ver­schui­len.

(AD/ fo­to: tra­vel­news.ch)

De helft van de Ne­der­land­se pas­sa­giers krijgt geen ver­goe­ding bij ver­tra­gin­gen van meer dan drie uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.