Cri­mi­neel va­ker land uit­ge­zet

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - Het aan­tal vreem­de­lin­gen dat na het ple­gen van een mis­drijf Ne­der­land is uit­ge­zet, is de af­ge­lo­pen ja­ren ge­ste­gen. Dat blijkt uit cij­fers van het Mi­nis­te­rie van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie. Hoe­wel het uit­zet­ten van af­ge­we­zen asiel­zoe­kers vaak moei­lijk is om­dat zij dit te­gen­wer­ken, sla­gen de over­heids­dien­sten er bij cri­mi­ne­le vreem­de­lin­gen juist wel steeds va­ker in.

Het per­cen­ta­ge van aan­toon­baar ver­trok­ken cri­mi­ne­le vreem­de­lin­gen - hoofd­za­ke­lijk So­ma­li­ërs, Irake­zen en Ma­rok­ka­nen - lag in 2011 nog op 72 pro­cent: 570 per­so­nen van de 795. Dit jaar reikt het in­mid­dels bij­na tot 80 pro­cent van het to­ta­le aan­tal. Dit jaar wer­den al zo’n 870 van de 1.120 per­so­nen uit­ge­zet.

Sinds 2011 zijn 4.810 cri­mi­ne­le vreem­de­lin­gen uit­ge­zet. Het gaat om on­der an­de­ren in­bre­kers, drug­smok­ke­laars, win­kel­die­ven en ze­den­de­lin­quen­ten. “Het is een heel di­ver­se groep”, be­na­drukt een woord­voer­ster van het mi­nis­te­rie. “Er zit­ten men­sen bij die iets heb­ben ge­sto­len in een su­per­markt, maar er zijn ook vreem­de­lin­gen bij die zijn ver­oor­deeld voor ern­sti­ge mis­da­den zo­als ze­den­mis­drij­ven of moord.” De uit­zet­ting van bui­ten­land­se cri­mi­ne­len slaagt re­la­tief vaak, om­dat zij an­ders dan asiel­zoe­kers dik­wijls over reis­do­cu­men­ten be­schik­ken. Zij heb­ben die door­gaans no­dig, om­dat ze spe­ci­fiek naar Ne­der­land ko­men van­we­ge hun cri­mi­ne­le doe­len, bij­voor­beeld drugs­smok­kel. Asiel­zoe­kers kun­nen er juist be­lang bij heb­ben geen reis­pa­pie­ren meer te heb­ben, om­dat dit hun uit­zet­ting kan trai­ne­ren. Bo­ven­dien heeft staats­se­cre­ta­ris Klaas Dijk­hoff (VVD, Asiel) dit jaar nog de re­gels aan­ge­scherpt. Cri­mi­ne­le bui­ten­lan­ders wor­den nu ook bij klei­ne­re ver­grij­pen het land uit­ge­zet. Eer­der lag de drem­pel bij een on­voor­waar­de­lij­ke ge­van­ge­nis­straf van ten min­ste acht­tien maan­den. De­ze is ver­laagd naar straf­fen van zes maan­den. Dijk­hoff wil in de toe­komst ook bij een voor­waar­de­lij­ke straf of taak­straf vreem­de­lin­gen al uit­zet­ten.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.