Cri­sis­be­raad bij po­li­tie

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - De Cen­tra­le On­der­ne­mings­raad (COR) van de Na­ti­o­na­le Po­li­tie was gis­te­ren bij­een voor cri­sis­be­raad. Cen­traal staat het voort­be­staan van de hui­di­ge COR.

Van­uit de re­gi­o­na­le on­der­ne­mings­ra­den is er toe­ne­men­de druk op de hui­di­ge COR-le­den ge­legd om af te tre­den en nieu­we ver­kie­zin­gen te or­ga­ni­se­ren. Som­mi­ge COR-le­den zijn voor nieu­we ver­kie­zin­gen, an­de­ren te­gen.

Het ver­trou­wen bin­nen de po­li­tie in de ei­gen COR is vol­le­dig weg. Na­dat eer­der het da­ge­lijks be­stuur al tij­de­lijk de bie­zen had ge­pakt van­we­ge de geld­smijtrel, heeft de be­lang­rijk­ste een­heid zich on­langs ook te­rug­ge­trok­ken. Aan­lei­ding voor de ern­sti­ge ver­trou­wens­cri­sis is het in­ter­ne on­der­zoek naar ge­smijt met bud­get­ten, frau­de en om­ko­ping door voor­al de voor­zit­ter van de COR. Er loopt ook een straf­rech­te­lijk on­der­zoek naar de geld­smijtrel. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.