Ko­ning prijst in­te­gra­tie land­ge­no­ten in Nieuw-Zee­land

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

WELLINGTON - Ko­ning Wil­lem-Alexan­der heeft in Nieuw-Zee­land de zelf­red­zaam­heid ge­roemd van Brit­se en Ne­der­land­se im­mi­gran­ten die in de vo­ri­ge eeuw naar de ei­lan­den­groep trok­ken. Op het staats­ban­ket in de hoofd­stad Wellington prees hij even­eens hun ver­mo­gen om te in­te­gre­ren in de lo­ka­le sa­men­le­ving in het on­be­ken­de, uit­ge­strek­te land.

“Ruim­te geeft een ge­voel van vrij­heid, maar kan ook be­ang­sti­gend zijn. Je kunt niet te­rug­val­len op be­ken­de, vei­li­ge pa­tro­nen en moet er zelf iets van ma­ken”, zei de ko­ning. De im­mi­gran­ten zijn vol­gens hem ech­te ‘ki­wi’s’ ge­wor­den, de koos­naam voor de in­wo­ners van Nieuw-Zee­land ver­noemd naar de lo­ka­le grijs­brui­ne vo­gel. “Maar als je heel goed kijkt, zie je soms toch nog een paar oran­je veer­tjes.”

Het staats­ban­ket ken­de een cu­li­nair Ne­der­lands tin­tje. Zo werd er na een to­ma­ten­con­som­mé een souf­flé met Goud­se kaas ge­ser­veerd. Ook was er Griet-fi­let met ge­rook­te pa­ling en krot­ket­jes van mie­riks­wor­tel. Het toe­tje be­stond uit buf­fe­lyog­hurt pan­na cot­ta met bes­sen. Pi­not gros, pi­not noir en Char­don­nay-wij­nen maak­ten het di­ner com­pleet. Op de eer­ste dag van het staats­be­zoek aan NieuwZee­land werd het ko­nink­lijk paar ge­trak­teerd op een aan­hou­dend wel­kom van he­mel­vocht. Van­af het be­gin tot het ein­de re­gen­de het in de hoofd­stad Wellington, waar­door Máxi­ma bij ver­plaat­sin­gen ge­re­geld de be­scher­ming van een pa­ra­plu moest zoe­ken. Ge­luk­kig waait het niet zo, zei ze, re­fe­re­rend aan de storm­ach­ti­ge win­den die zon­dag in Wellington huis­hiel­den. Ko­ning Wil­lem-Alexan­der liet zich niet uit het veld slaan door de re­gen en ver­meld­de dat hij en een hand­je­vol toe­ge­stroom­de Oran­je­fans toch niet van sui­ker wa­ren.

De dag be­gon in de tuin van het Govern­ment Hou­se, de re­si­den­tie van de gou­ver­neur­ge­ne­raal. Net als in Au­stra­lië is de­ze per­soon de hoog­ste au­to­ri­teit in het land, om­dat ko­nin­gin Eli­za­beth het of­fi­ci­ë­le staats­hoofd is van Nieuw-Zee­land. Met een au­then­tie­ke Ma­o­ri-ce­re­mo­nie wer­den Wil­lem-Alexan­der en Máxi­ma wel­kom ge­he­ten in Nieuw-Zee­land. Daar­na volg­den 21 sa­luut­scho­ten, een in­spec­tie van de ere­wacht en klonk twee keer het Wil­hel­mus.

Vorst en vor­stin brach­ten ver­vol­gens een be­zoek aan de tom­be van de on­be­ken­de sol­daat, waar met een krans eer werd be­toond. Ook leg­de het paar bij de tom­be va­ren­bla­den neer, één van de na­ti­o­na­le sym­bo­len van NieuwZee­land. Daar­na volg­de een be­zoek aan een ex­po­si­tie over de Eer­ste We­reld­oor­log, waar­in het land mee vocht. 18.000 dui­zend NieuwZee­lan­ders ver­lo­ren daar­bij tus­sen 1914 en 1918 het le­ven. (De Te­le­graaf/ fo­to: vor­sten.nl)

Ko­ning Wil­lem-Alexan­der en ko­nin­gin Máxi­ma had­den gis­ter­mid­dag in het Nieuw-Zee­land­se par­le­ment een ont­moe­tin­gen met pre­mier Jo­hn Key en La­bour-lei­der And­rew Litt­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.