Meld­punt ge­weld jeugd­zorg, on­der­zoek ver­breed

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De com­mis­sie die on­der­zoek doet naar ge­weld in de jeugd­zorg opent dins­dag een te­le­fo­nisch meld­punt en ver­breedt het on­der­zoek. De on­der­zoe­kers zul­len ook kij­ken naar jon­ge­ren die door de rech­ter bij de jeugdg­gz wa­ren ge­plaatst en al­leen­staan­de min­der­ja­ri­ge vreem­de­lin­gen (AMV’s).

Dat schre­ven mi­nis­ter Ard van der Steur (Vei­lig­heid en Jus­ti­tie) en staats­se­cre­ta­ris Mar­tin van Rijn (Volks­ge­zond­heid) gis­te­ren aan de Twee­de Ka­mer. Het on­der­zoek richt zich op fy­siek en psy­chisch ge­weld in in­stel­lin­gen waar kin­de­ren sinds 1945 on­der de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de over­heid wa­ren ge­plaatst. Er wordt een uit­zon­de­ring ge­maakt voor een be­perk­te groep in­ter­na­ten voor do­ven en blin­den. Tij­dens het voor­on­der­zoek zijn sig­na­len ont­van­gen over de­ze in­stel­lin­gen en die moe­ten wor­den on­der­zocht. De jeugd­zorg in Ca­ri­bisch Ne­der­land wordt niet on­der­zocht. Dat geldt ook voor het ge­weld van vóór 1945. De Com­mis­sie On­der­zoek naar Ge­weld in de Jeugd­zorg had in mei la­ten we­ten daar wel aan­lei­ding voor te zien. De com­mis­sie on­der lei­ding van Mi­cha de Win­ter zag tij­dens het voor­on­der­zoek ver­schil­len­de aan­wij­zin­gen voor lang­du­rig en ern­stig ge­weld te­gen kin­de­ren die on­der de jeugd­zorg uit huis wa­ren ge­plaatst. Zon­der dat een meld­punt was ge­o­pend, kwa­men er al ruim twee­hon­derd mel­din­gen bin­nen over ge­weld in in­rich­tin­gen en pleeg­ge­zin­nen. De com­mis­sie krijgt voor het on­der­zoek twee jaar de tijd, tot 1 ok­to­ber 2018. De on­der­zoe­kers zul­len ook be­kij­ken of er sig­na­len van ge­weld bij de over­heid be­kend zijn ge­weest en of de hulp­ver­le­ning voor in hun kin­der­ja­ren mis­han­del­de en mis­bruik­te vol­was­se­nen vol­doet. (De Te­le­graaf/ fo­to: roes­singh.nl)

Hulp­ver­le­ner neemt een test af bij een meis­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.