Jac­ques Mo­nasch lijkt wat ge­ra­di­ca­li­seerd

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - PvdA-dis­si­dent Jac­ques Mo­nasch is ‘on­voor­spel­baar’. Dat is de te­neur van de re­ac­ties bin­nen zijn ei­gen par­tij op de be­richt­ge­ving dat hij niet mee­doet aan de lijst­trek­kers­ver­kie­zin­gen. Naar ei­gen zeg­gen wei­ger­de het par­tij­be­stuur op zijn ei­sen voor een ‘flits­lid­maat­schap’ in te gaan. Ook wil hij als ge­ko­zen lijst­trek­ker in­vloed kun­nen uit­oe­fe­nen op het PvdA­ver­kie­zings­pro­gram­ma. On­der par­tij­ge­no­ten is er arg­waan om de stap van Mo­nasch. “Hij heeft in­hou­de­lijk heus wel een punt”, zegt een col­le­ga-Ka­mer­lid. “Al­leen lijkt hij de laat­ste tijd wat ge­ra­di­ca­li­seerd. Eerst laat hij de we­reld we­ten dat hij het ka­bi­net om­ver wil wer­pen om het Oe­kra­ï­ne-re­fe­ren­dum, nu dit.”

“Jac­ques is de laat­ste tijd nog­al on­voor­spel­baar”, zegt een an­der PvdA-Ka­mer­lid. Om die re­den hiel­den nog­al wat par­tij­ge­no­ten er re­ke­ning mee dat hij gis­ter­mid­dag tij­dens een pers­con­fe­ren­tie op de Al­bert Cuyp­markt zijn af­schei­ding van de PvdA­frac­tie be­kend zou ma­ken. In­mid­dels heeft Mo­nasch zelf ge­zegd dat daar geen spra­ke van is; hij blijft in de frac­tie. Ka­mer­lid Mei Li Vos vindt dat Mo­nasch ‘ca­li­me­ro-ge­drag’ ver­toont. Toch vindt zij diens te­rug­tre­den jam­mer. “Het was goed ge­weest voor het de­bat, al ben ik het met veel van zijn pun­ten on­eens.”

Bin­nen de frac­tie is er ook be­grip voor de grie­ven van Mo­nasch, de voor­ma­li­ge cam­pag­ne­stra­teeg die zich heeft ont­wik­keld tot de groot­ste cri­ti­cus van zijn par­tij, en van het ka­bi­net. “Het is ge­zond voor de par­tij als er in­tern kri­tiek wordt ge­uit”, zegt een PvdA-Ka­mer­lid. “De par­tij laat zich ook voor­staan op die open de­bat­cul­tuur. Maar dan zou het ook goed zijn als er wat met die kri­tiek werd ge­daan. Nu is de PvdA een rij­den­de trein waar je op mag sprin­gen en niks kunt doen om hem van koers te la­ten ver­an­de­ren.”

Voor­al rond het Oe­kra­ï­ne­re­fe­ren­dum speelt Mo­nasch de rol van dis­si­dent. Hij vindt dat het ka­bi­net de uit­slag van het re­fe­ren­dum moet over­ne­men. Nu het ver­drag tus­sen de EU en Oe­kra­ï­ne straks toch via een om­weg wordt door­ge­zet, is het ka­bi­net vol­gens hem on­be­trouw­baar. Mo­nasch kon­dig­de vo­ri­ge week aan een mo­tie van wan­trou­wen te­gen het ka­bi­net op dit on­der­werp te steu­nen, mocht het er­van ko­men. Mo­nasch wil een veel scher­per ver­kie­zings­pro­gram­ma op the­ma’s als in­te­gra­tie, ou­de­ren­zorg, de men­se­lij­ke maat, asiel- en im­mi­gra­tie. Ook be­pleit hij een nieuw Eu­ro­pees ver­drag waar­in de lid­sta­ten en de na­ti­o­na­le par­le­men­ten meer macht heb­ben.

Met het weg­val­len van Mo­nasch als kan­di­daat-lijst­trek­ker, gaat de strijd om het lei­der­schap van de PvdA al­leen nog tus­sen hui­dig par­tij­lei­der Die­de­rik Samsom en zijn op­po­nent Lo­de­wijk As­scher. Samsom laat we­ten blij te zijn dat het par­tij­be­stuur zijn ei­gen kan­di­da­tuur heeft be­ves­tigd, maar noemt het ‘jam­mer’ dat hij nu nog maar één uit­da­ger heeft. As­scher heeft geen com­men­taar op het niet deel­ne­men van Mo­nasch aan de strijd.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.