Tu­ran en Evra weer bij na­ti­o­na­le teams

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ar­da Tu­ran is voor het eerst sinds het EK van af­ge­lo­pen zo­mer in Frank­rijk weer op­ge­roe­pen voor Tur­kije. Zijn ploeg neemt het za­ter­dag op te­gen Ko­so­vo in het ka­der van de WK­kwa­li­fi­ca­tie. Frank­rijk kan te­gen Zwe­den niet be­schik­ken over Lay­vin Kur­za­wa, Pa­tri­ce Evra is zijn ver­van­ger.

Tu­ran werd tij­dens het EK, waar­in Tur­kije in de pou­le­fa­se werd uit­ge­scha­keld, veel­vul­dig uit­ge­flo­ten door de ei­gen fans. Na het te­leur­stel­len­de eind­toer­nooi bleef hij de ge­be­ten hond bij de sup­por­ters. Bonds­coach Faith Te­rim riep de spe­ler van FC Bar­cel­o­na sinds­dien niet meer op voor de WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­els. De Tur­ken heb­ben het ech­ter moei­lijk in hun pou­le en staan na drie du­els vier­de met twee pun­ten. Kro­a­tië, IJs­land en Oe­kra­ï­ne staan al­len bo­ven Tur­kije. “De trai­ner en ik heb­ben met el­kaar ge­spro­ken, we wil­len weer sa­men ver­der voor ons land”, re­a­geert Tu­ran op zijn In­st­agram-ac­count. Naast de 29-ja­ri­ge mid­den­vel­der zijn ook Bu­rak Yilmaz, Sel­cuk Inan en Gökhan Gön­ül er weer bij. Zij la­gen tij­dens het EK in de clinch met Te­rim over niet be­taal­de pre­mies. Bij Frank­rijk is Evra voor het eerst sinds de ver­lo­ren EK-fi­na­le in ei­gen land te­gen Por­tu­gal weer op­ge­roe­pen door bonds­coach Di­dier De­schamps. Hij ver­vangt de ge­bles­seer­de Kur­za­wa. De 35-ja­ri­ge Evra speel­de tot dus­ver tach­tig in­ter­lands voor ‘Les Bleus’. De Fran­sen, die eer­ste staan in de pou­le waar ook Ne­der­land in zit, ne­men het vrij­dag in Pa­rijs op te­gen me­de­kop­lo­per Zwe­den. Bei­de lan­den heb­ben ze­ven pun­ten na drie wed­strij­den. Ne­der­land staat der­de met vier pun­ten. De wed­strijd in het Sta­de de Fran­ce zal in het te­ken staan van de ter­ro­ris­ti­sche aan­sla­gen van 11 no­vem­ber vo­rig jaar in Pa­rijs. Pre­si­dent Fran­çois Hol­lan­de zal aan­we­zig zijn in het sta­di­on en voor­af­gaand aan de wed­strijd zal er een mi­nuut stil­te wor­den ge­hou­den.

(Nus­port)

Ar­da Tu­ran is voor het eerst sinds het EK van af­ge­lo­pen zo­mer in Frank­rijk weer op­ge­roe­pen voor Tur­kije. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.