Mi­lik moet wen­nen aan Na­pels

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Arek Mi­lik had zich zijn eer­ste sei­zoen bij SSC Na­po­li on­ge­twij­feld an­ders voor­ge­steld. De Pool­se spits be­gon sen­sa­ti­o­neel, maar liep tij­dens de vo­ri­ge in­ter­land­pe­ri­o­de een zwa­re kruis­band­bles­su­re op.

“Al­les gaat nu vol­gens plan”, ver­telt Mi­lik aan het Pool­se me­di­um Sporto­we­fak­ty. “Ik heb geen com­pli­ca­ties met mijn knie. Hij is niet meer ge­zwol­len en er zijn geen bloed­uit­stor­tin­gen. Maar ik zal er ver­der niet te veel over zeg­gen. Ik heb geen haast en heb nog een he­le car­ri­è­re voor me. Ik keer te­rug als de dok­to­ren zeg­gen dat ik hon­derd pro­cent ge­ne­zen ben. We ho­pen daar­bij op de len­te.”

Het le­ven in Ita­lië ver­schilt be­hoor­lijk met dat in Am­ster­dam, ver­telt Mi­lik daar­na. “Ik ga zel­den de stad in. Voetbal is een re­li­gie in Na­pels. Op straat tus­sen de men­sen lo­pen is moei­lijk. Win­ke­len doe ik vroeg in de mor­gen of op rus­ti­ge plek­ken. De aan­dacht is mooi, maar het klopt ook dat je soms je rust moet pak­ken.”

“Ik ben al een keer vijf ki­lo­me­ter ach­ter­volgd door twee scoo­ters. Bij een stop­licht tik­ten ze op het raam en vroe­gen me om een hand­te­ke­ning. Ik was bang voor iets an­ders”, lacht Mi­lik. “Mijn ploeg­ge­no­ten heb­ben me al ge­ad­vi­seerd wei­nig du­re din­gen bij me te heb­ben, zo­als een luxe hor­lo­ge. Dat zou on­vei­lig zijn. Het is be­ter om die si­tu­a­ties te ver­mij­den.”

(VI)

Arek Mi­lik moet nog we­nen aan het le­ven van Na­pels. (Fo­to:VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.