Le­o­nar­do naar Bra­zi­lië

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Le­o­nar­do hoopt na de win­ter­stop ein­de­lijk zijn de­buut te kun­nen ma­ken voor FC Eind­ho­ven. De ge­bo­ren Bra­zi­li­aan traint al sinds de voor­be­rei­ding mee bij de Ju­pi­ler Le­a­gue-club, maar wacht nog al­tijd op zijn Ne­der­land­se pas­poort.

“Zijn dos­sier moet wor­den aan­ge­vuld, met een soort in­bur­ge­rings­cur­sus”, legt tech­nisch ma­na­ger Harm van Veld­ho­ven uit aan het Eind­ho­vens Dag­blad. Le­o­nar­do is daar­door te­rug­ge­keerd naar zijn va­der­land. “Le­o­nar­do heeft al twaalf jaar ge­speeld in Ne­der­land, maar dit zijn nou een­maal de re­gels.”

“Hij moet in Bra­zi­lië een cur­sus vol­gen”, ver­volgt Van Veld­ho­ven. “Daar wordt on­der meer ge­ke­ken naar de be­heer­sing van de taal. We heb­ben af­ge­spro­ken dat hij daar­na weer te­rug­keert naar de club. Ver­vol­gens kun­nen wij het ver­der af­han­de­len.” Als con­tract­spe­ler van bui­ten de EU is de oud-spe­ler van on­der meer Fey­en­oord, Ajax en NAC Bre­da on­be­taal­baar voor FC Eind­ho­ven.

Als Le­o­nar­do zijn Ne­der­land­se pa­pie­ren heeft, ver­wacht Van Veld­ho­ven er fi­nan­ci­eel ech­ter wel uit te ko­men met de in­mid­dels 33-ja­ri­ge drib­be­laar. FC Eind­ho­ven hoop­te aan­van­ke­lijk dat Le­o­nar­do per ok­to­ber speel­ge­rech­tigd zou zijn, maar dat ge­beurt nu dus in op ja­nu­a­ri. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.