Ro­nal­do te­kent nieuw con­tract

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do heeft zijn hand­te­ke­ning ge­zet on­der een nieuw con­tract bij Re­al Ma­drid. De aan­val­ler ver­leng­de zijn tot me­dio 2018 door­lo­pend con­tract met drie sei­zoe­nen en gis­ter­mid­dag von­den de plicht­ple­gin­gen plaats in het San­tia­go Ber­na­béu.

De 31-ja­ri­ge Ro­nal­do is 36 jaar oud wan­neer hij uit zijn con­tract loopt bij Re­al, maar naar ei­gen zeg­gen is hij niet van plan om op dat mo­ment een punt ach­ter zijn car­ri­è­re te zet­ten. “Ik ben erg ge­luk­kig hier en wil hier blij­ven, maar dit zal niet mijn laat­ste con­tract in de voet­bal­le­rij zijn. Ik wil tot mijn 41e blij­ven voet­bal­len. Ik heb Alfre­do Di Stefá­no ge­spro­ken en hij zei: ‘Ga zo door kam­pi­oen, je bent de bes­te’. Ik kan nog wel tien jaar door en kan dan ook be­ves­ti­gen dat ik op mijn veer­tig­ste nog bij Re­al zit.”

De Por­tu­gees sprak tij­dens de bij­een­komst van een ‘erg be­lang­rij­ke dag’: “Ik heb ve­le ma­len ge­zegd dat de­ze club in mijn hart zit. De­ze club is een deel van mij ge­wor­den en dit is daar­om een spe­ci­aal mo­ment in mijn le­ven. Ik blijf hier voor nog eens vijf jaar. Nie­mand weet wat de toe­komst brengt, maar na­tuur­lijk zou ik mijn loop­baan hier wil­len af­slui­ten. Dit is de bes­te club in de we­reld en hier wil ik ge­schie­de­nis blij­ven schrij­ven.” Ro­nal­do maak­te tot dus­ver­re 371 doel­pun­ten in 360 wed­strij­den voor De Ko­nink­lij­ke.

Voor­zit­ter Flo­ren­ti­no Pé­rez sprak ach­ter de ka­the­der mooie woor­den over CR7: “Toen ik hier in 2009 ar­ri­veer­de, wis­ten we dat we een bij­zon­de­re spe­ler had­den aan­ge­trok­ken die ve­le ja­ren aan de club ver­bon­den zou blij­ven. We de­len de­zelf­de am­bi­tie en doe­len. We gooi­en de hand­doek nooit in de ring en wil­len al­tijd maar meer. Dat is waar­om we wil­len dat hij bij de club blijft, bij zijn thuis. Ro­nal­do zal be­lang­rijk blij­ven voor Re­al.” (VZ)

Cris­ti­a­no Ro­nal­do heeft zijn hand­te­ke­ning ge­zet on­der een nieuw con­tract bij Re­al Ma­drid.

(Fo­to: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.