SZF be­ëin­digt do­mi­nan­tie EBS

Times of Suriname - - SPORT -

SPORT - Een sfeer van op­luch­ting en blijd­schap vul­de de sport­hal van de Po­li­tie Aca­de­mie bij de af­slui­ting van het Cen­traal Toer­nooi van Spor­ten voor Staats­be­drij­ven (CTSS Plus). Ge­du­ren­de drie we­ken heb­ben spor­ters van de acht deel­ne­men­de be­drij­ven (SZF, EBS, KPS, SWM, CB­vS, Staats­olie, SLM en Te­les­ur) zich kei­hard in­ge­zet voor een plek op het ere­po­di­um.

Na een paar in­ten­sie­ve we­ken werd het tijd om on­der be­ge­lei­ding van een dj en en­ke­le mu­ziek­for­ma­ties de be­nen los te gooi­en en al­le stress, ver­moeid­heid, te­leur­stel­ling, blijd­schap los te la­ten. Drup­pels­ge­wijs stroom­den de ge­no­dig­den in de sport­hal van de Po­li­tie Aca­de­mie bin­nen. Naar­ma­te de avond vor­der­de kwam de sfeer er be­ter in tot het mo­ment van de prijs­uit­rei­king, om ver­vol­gens het ge­heel dan­send en swin­gend af te slui­ten.

De over­win­ning van de Stich­ting Staats­zie­ken­fonds (SZF) kwam voor de ove­ri­ge be­drij­ven, be­hal­ve de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS), als een wel­ko­me ges­te. Het nuts­be­drijf do­mi­neer­de het eve­ne­ment de af­ge­lo­pen ze­ven ja­ren (2009-2015). Reeds ge­rui­me tijd klonk het ge­luid voor een an­de­re win­naar bin­nen de CTSS-fa­mi­lie. On­danks al­le kracht­in­span­nin­gen duur­de het ze­ven ja­ren om de do­mi­nan­tie van EBS te ver­bre­ken.

SZF was door de winst van de zaal­voet­bal­ti­tel al ze­ker van de over­all­ti­tel. Bij een ne­der­laag zou EBS we­der­om als num­mer één zijn ge­ëin­digd. De­bu­tant het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS) liet meteen een goe­de in­druk ach­ter door over­all als num­mer drie te ein­di­gen.

De num­mer vier tot en met acht kwa­men in aan­mer­king voor een plak­kaat, ter­wijl de num­mers één tot en met drie elk een tro­fee in ont­vangst moch­ten ne­men. SZF kwam daar­naast ook in aan­mer­king voor een wis­sel­tro­fee.

Eind­stand klas­se­ment:

1. SZF 2. EBS 3. KPS 4. SWM 5. CB­vS 6. Staats­olie 7. SLM 8. Te­les­ur

al­ge­meen

(451 pun­ten) (429 pun­ten) (406 pun­ten) (344 pun­ten) (288 pun­ten) (267 pun­ten) (243 pun­ten) (212 pun­ten)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.