Mar­ti­nez pas­seert Belg

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Bij De Ro­de Dui­vels heerst er mo­men­teel eni­ge on­rust rond­om de per­soon van Rad­ja Naing­go­lan. De mid­den­vel­der van AS Ro­ma on­der­houdt een moei­za­me re­la­tie met de Bel­gi­sche bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez. Naing­go­lan is door Mar­ti­nez niet op­ge­no­men voor de wed­strij­den te­gen Ne­der­land en Est­land. Dat zit de mid­den­vel­der niet lek­ker, maar Mar­ti­nez legt uit waar­om hij zijn keu­ze heeft ge­maakt. “Rad­ja moet ge­duld heb­ben en moet hard wer­ken om weer bij de se­lec­tie te ko­men.”

“Hij moet zich ster­ker en fit­ter to­nen en moet hard wer­ken om weer bij de se­lec­tie te ko­men”, ver­volgt de bonds­coach. “Nie­mand krijgt zo­maar een se­lec­tie­plaats ca­deau op ba­sis van zijn naam. De se­lec­tie is zeer com­pe­ti­tief. Ie­der­een moet knok­ken om bij de kern te zit­ten. Ik be­grijp de nieuws­gie­rig­heid, maar het is een­vou­dig, want ik was te­vre­den over mijn spe­lers op die po­si­tie te­gen Bosnië en Gi­bral­tar en ik geef nu de voor­keur aan hen.” (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.