Twin­tig spe­lers op­ge­roe­pen voor Na­tio

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Twin­tig spe­lers heb­ben zich aan­ge­meld voor de trai­ning van de na­ti­o­na­le voet­bal­se­lec­tie. De Su­ri­naam­se voet­bal­se­lec­tie ver­trekt op 10 no­vem­ber rich­ting Ja­mai­ca, om de cru­ci­a­le in­haal­wed­strijd te spe­len in het ka­der van de Ca­rib­bean Cup 2016. De wed­strijd wordt op 13 no­vem­ber ge­speeld in het Na­ti­o­nal Sta­di­um. De op­ge­roe­pen spe­lers heb­ben gis­te­ren een trai­ning af­ge­werkt. Het is ver­der de be­doe­ling dat de se­lec­tie mor­gen nog een trai­ning doet. De trai­ning zal meer tech­ni­sche en tac­ti­sche as­pec­ten be­vat­ten. Don­der­dag zal de se­lec­tie de trip ma­ken naar Kings­ton. We­gens tijd­ge­brek zal er geen oe­fen­wed­strijd ge­speeld wor­den.

De­ze wed­strijd was door or­kaan Mat­thew ver­scho­ven naar een na­der te be­pa­len da­tum. Oor­spron­ke­lijk was de wed­strijd voor 5 ok­to­ber ge­pland. En­ke­le da­gen daar­na won Na­tio na ver­len­ging met 3-2 van Gu­y­a­na. Het buur­land is in­tus­sen uit­ge­scha­keld in de pou­le, waar­in Ja­mai­ca op de eer­ste plaats staat met een doel­sal­do van +2. Dat is een doel­punt meer dan Su­ri­na­me. Bei­de lan­den heb­ben drie pun­ten. De groeps­win­naar kwa­li­fi­ceert zich voor de Con­ca­caf Gold Cup 2017. Van de vier groe­pen spe­len de drie bes­te num­mers twee een play-offs te­gen el­kaar en de win­naar speelt een play-offs te­gen een land van Cen­traal Ame­ri­ka. De win­naar uit de­ze wed­strijd wordt ook ges­plaatst voor de Con­ca­caf Gold Cup 2017. Cu­ra­çao en Mart­i­ni­que heb­ben zich al ge­plaatst voor de Con­ca­caf Gold Cup 2017.

De spe­lers zijn:

Obren­do Huis­woud, Clai­del Ko­hi­nor, Joel Ba­ja, Gil­ber­to Eind, Gil­ler­mo Fae­r­ber, Sa­ve­rio Ade­nie, Mi­quel Dar­son, Gu­no Kwa­si, Al­bert Nib­te, Serg­in­ho Edu­ards, Serg­in­ho Ju­li­aans, Gre­go­ry Po­kie, Mit­chel Kisoor, Ga­ly­to­Ta­lea, Syl­vi­an Sed­ney, Di­mi­tri Apai, Ste­fa­no Rijs­sel, Roxy Fer, Iva­nil­do Ro­zen­blad en Je­la­ny Dje­mi­sie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.