Gooi­en stie­ren­kop komt Dres­den duur te staan

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Het was een bi­zar­re ac­tie van de sup­por­ters van Dy­na­mo Dres­den op 20 au­gus­tus voor­af­gaand aan de be­ker­wed­strijd te­gen RB Leip­zig. Om hun af­keer voor de te­gen­stan­der kracht bij te zet­ten, gooi­den de Dres­den-fans een stie­ren­kop rich­ting het veld. Die ac­tie is de club nu ook nog eens duur ko­men te staan.

De Duit­se voet­bal­bond heeft Dy­na­mo Dres­den na­me­lijk een boe­te op­ge­legd van 60.000 eu­ro. Ook moet de ploeg uit de twee­de Bun­de­s­li­ga één thuis­du­el een ge­deel­te van de tri­bu­ne slui­ten. RB Leip­zig, dat vo­rig sei­zoen pro­mo­veer­de naar de Bun­de­s­li­ga, heeft dit sei­zoen wel va­ker te ma­ken met een vij­an­di­ge ont­vangst. De mees­te voet­bal­sup­por­ters in Duits­land moe­ten niets heb­ben van de ploeg die wordt ge­fi­nan­cierd door Red Bull. Het lo­go van de ener­gie­drank­fa­bri­kant is een stier. RB Leip­zig werd in 2009 op­ge­richt en is sinds­dien van­uit het ama­teur­voet­bal in hoog tem­po op­ge­stoomd naar de Bun­de­s­li­ga. Mo­men­teel is de club, sa­men met re­cord­kam­pi­oen Bay­ern Mün­chen, kop­lo­per in Duits­land. Om­dat de Duit­se wet­ge­ving geen spon­sor­na­men in club­na­men toe­staat, staat de club of­fi­ci­eel als Ra­sen Ball­sport Leip­zig in­ge­schre­ven. Dat RB ver­wijst naar de ener­gie­drank­fa­bri­kant die sinds 2009 de club met ve­le mil­joe­nen fi­nan­ciert, is ech­ter evi­dent. De op­mars van RB Leip­zig en het smij­ten met mil­joe­nen door de spon­sor zet kwaad bloed bij veel fans van an­de­re clubs. In me­nig sta­di­on wacht de club daar­om een vij­an­dig ont­haal. Maar in Dres­den zijn de fans nu roy­aal over de grens ge­gaan, zo heeft de Duit­se voet­bal­bond dui­de­lijk ge­maakt. (NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.