Troi­an Bel­lis­a­rio Ac­tri­ce had ano­rexia

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Troi­an Bel­lis­a­rio had een suc­ces­vol­le rol in maar zij heeft

ook de keer­zij­de van het le­ven er­va­ren. De ac­tri­ce kamp­te na­me­lijk ge­rui­me tijd met ano­rexia. Op haar staat Troi­an Bel­lis­a­rio stil bij haar moei­lij­ke tijd. De ac­tri­ce, die de rol van Spen­cer Has­tings ver­tolk­te in Pret­ty Litt­le Li­ars, is open­har­tig over haar strijd te­gen de eet­stoor­nis.

“Je blijft doen als­of het goed met je gaat, ter­wijl je je­zelf lang­zaam ka­pot maakt”, ver­telt ze in een vi­deo. De ac­tri­ce ging ver­der in het in­ter­view door over haar strijd en de link met de Ame­ri­kaan­se ver­kie­zin­gen. “Ik wil mee­ge­ven dat ie­der­een de­zelf­de kans heeft op een be­han­de­ling als ik die had. Ik vind dat we de re­ge­ring be­wust moe­ten ma­ken om te in­ves­te­ren in dit soort be­han­de­lin­gen.” In Litt­le Li­ars kamp­te de ac­tri­ce met psy­chi­sche aan­doe­nin­gen

en in haar ge­wo­ne le­ven zag ze veel pa­ral­lel­len met haar per­so­na­ge. In­mid­dels gaat het een stuk be­ter met de ac­tri­ce, ze is ge­zon­der dan ooit en ver­loofd met Pa­trick J. Adams, die de rol van Mi­ke Ross speelt in de po­pu­lai­re se­rie

Pret­ty Litt­le Li­ars, In­st­agram

Suits. (De Te­le­graaf/fo­to: pho­to­vi­de.com)

Pret­ty

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.