Jah Lightning lan­ceert nieu­we sin­gle

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

“Een stuk re­a­li­teit.” Dit is de bood­schap dat ach­ter de nieu­we sin­gle van Jah Lightning ge­naamd No laf wang tra wang staat.

Jah is na­me­lijk na een pau­ze te­rug en heeft zich la­ten in­spi­re­ren door de he­den­daag­se si­tu­a­tie in Su­ri­na­me. Vol­gens hem zijn men­sen gauw ge­neigd neer te zien op an­de­ren, die wat min­der heb­ben, maar be­sef­fen zij zelf dat zij eens ook in zo een po­si­tie kun­nen be­lan­den. De sin­gle is ge­pro­du­ceerd door Ro­sco stu­dio’s. Er staat ook een vi­deo­clip op sche­ma. Ook heeft hij een dvd op de lijst staan, die zal be­staan uit al zijn voor­gaan­de hits.

Jah Lightning wil gro­te dank bren­gen aan al zijn trou­we fans, fa­mi­lie en vrien­den in het bij­zon­der Ba­ra, Cly­de en Jo­ga Abi. De ko­men­de maan­den zal Jah het druk heb­ben met pro­mo en op­tre­dens, dus zet je scherp Su­ri­na­me.

(MW/fo­to: Dwight Abi)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.