Shrad­ha blij om vrij­ge­zel te zijn

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Farhan Akhtar en Shrad­dha Kap­oor wor­den bin­nen­kort sa­men in Rock On 2 ge­zien. Hij is een mu­zi­ka­le dra­ma, dat ge­re­gis­seerd wordt door Shu­jaat Sau­da­gar en ge­pro­du­ceerd door Farhan en Ri­tesh Sidh­wa­ni. Er doen ge­ruch­ten de ron­de dat Farhan en Shrad­dha een lief­des­ver­hou­ding heb­ben sinds Farhan en zijn vrouw, Ad­hu­na Akhtar, uit el­kaar gin­gen. Tij­dens een re­cent in­ter­view werd de on­der­vraagd over haar ver­meen­de re­la­tie, maar ze zei dat ze blij is om vrij­ge­zel te zijn. “Ik word ei­gen­lijk be­ïn­vloed door dit soort be­rich­ten, als ik ge­kop­peld wordt aan mijn co-ac­teurs. Mijn ou­ders stel­len mij ge­rust en zeg­gen dat het een es­sen­ti­eel on­der­deel is van het le­ven. Ik ben zeer ge­luk­kig, op dit mo­ment ben ik ge­fo­cust op mijn films”, zei de doch­ter van ac­teur Shak­ti Kap­oor. “Ik vraag me af waar de­ze din­gen van­daan ko­men. Het is zo triest en het is zo on­eer­lijk. Het is zo res­pect­loos naar de ac­teur toe.” Shrad­dha zegt dat de na­druk lie­ver ge­legd wordt op het werk van de ar­ties­ten en niet op ver­zin­sels. “Ik denk dat men­sen het echt moe­ten be­grij­pen hoe een film ge­maakt wordt. Ik denk dat in­ter­views meer over on­ze films moe­ten gaan”, meent de 29-ja­ri­ge. Ac­teurs Shas­hank Aro­ra, Ar­jun Ram­pal, Pra­chi De­sai en Pu­rab Koh­li heb­ben ook een hoofd­rol in Rock On 2, die van­af 11 no­vem­ber in de bios­co­pen te zien is.

Baag­hi-ac­tri­ce (in­di­at­vnews.com/ fo­to: pbs.twimg.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.