Wil Ka­tri­na Kaif niet met Dee­pi­ka wer­ken?

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Shah Rukh Khan en re­gis­seur Aa­nand L Rai ko­men sa­men voor een film, die op 21 de­cem­ber 2018 uit­ge­bracht zal wor­den. Op­ge­merkt mag wor­den dat de laat­ste films, Ta­nu Weds Ma­nu Re­turns en Raan­jha­naa van Aa­nand, goed zijn ont­van­gen. De­ze keer ko­men SRK en de ge­lief­de film­ma­ker, ze­ker een ge­wel­di­ge com­bi­na­tie, sa­men voor een nieuw pro­ject. Hoe­wel er tot nu toe niet veel over de film ont­huld is, be­we­ren re­cen­te be­rich­ten dat hij een lief­des­drie­hoek is en dat Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne en Ka­tri­na Kaif be­na­derd zijn voor de hoofd­rol­len. Vol­gens ve­le be­rich­ten is Ka­tri­na niet in de stem­ming om ruim­te op het scherm met de Ba­ji­rao te de­len. In fei­te heeft zij dui­de­lijk ge­maakt dat als Dee­pi­ka voor de film over­ge­haald wordt, zij hem gaat af­wij­zen. La­ter wordt Ka­tri­na in

Ja­soos ge­zien. De film was voor een he­le­boel re­de­nen in het nieuws, waar­on­der om de ver­meen­de re­la­tie­breuk tus­sen Ran­bir Kap­oor en Ka­tri­na. De film­ploeg plan­de de film in 2015 uit te bren­gen, maar nu is hij uit­ge­steld naar 7 april 2017. Jag­ga Ja­soos wordt ge­re­gis­seerd door Anurag Ba­su, die voor­heen de ico­ni­sche film Bar­fi, maak­te. In fei­te zal de film­ma­ker ook in een cru­ci­a­le rol in de film ver­schij­nen. Nou, na ‘back to back’ flops aan de box-of­fi­ce, heeft Kat wer­ke­lijk be­hoef­te aan een fan­tas­ti­sche co­me­back op de scher­men. Haar re­cen­te re­lea­se, Baar Baar Dek­ho, deed het echt goed met zijn mu­ziek, maar de film werd niet ge­waar­deerd door cri­ti­ci en pu­bliek. On­der­tus­sen zal de Fi­toor-ac­tri­ce ook ver­schij­nen in de tv-show Kof­fee With Ka­ran van Ka­ran Jo­har. Vol­gens ge­ruch­ten zal Adi­tya Roy Ka­pur of Sid­dharth Mal­ho­tra ook gast zijn in de show. Bei­de ac­teurs heb­ben eer­der sa­men­ge­werkt met Ka­tri­na. (in­di­a­ti­mes.com/fo­to: sulbha.com)

Mas­ta­niac­tri­ce

Jag­ga

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.