Een jaar ge­van­ge­nis­straf voor Adi­tya Pan­cho­li

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Bol­ly­wood­ac­teur Adi­tya Pan­cho­li is ver­oor­deeld tot een jaar ge­van­ge­nis­straf. In 2005 ont­stond er een hef­ti­ge dis­cus­sie tus­sen Adi­tya en zijn buur­man over het ge­bruik van een par­keer­plaats. Adi­tya zou zijn buur­man heb­ben be­dreigd. Hij

werd aan­ge­klaagd, maar kwam al vrij snel op borg­tocht vrij. Dit is niet de eer­ste keer dat Adi­tya zich­zelf in de pro­ble­men brengt. Zijn toen­ma­li­ge vrien­din Pooja Be­di be­schul­dig­de hem eer­der van ver­krach­ting van de hulp. De ac­teur had te­vens een af­fai­re met Kang­a­na Ra­naut, waar­door zijn hu­we­lijk in de pro­ble­men kwam. Als je de Bol­ly­wood­rod­dels volgt, dan weet je dat Kang­a­na in het be­gin van haar car­ri­è­re een af­fai­re had met hem. Adi­tya is bij­na 20 jaar ou­der dan zij en is ge­trouwd met ac­tri­ce Za­ri­na Wa­had met wie hij een zoon, Soor­aj Pan­cho­li heeft, die be­rucht is om zijn re­la­tie met Jiah Khan. Bei­de

ac­teurs heb­ben ver­der nooit over de re­la­tie ge­spro­ken. Adi­tya is niet de eni­ge in de fa­mi­lie die zich­zelf in de pro­ble­men brengt. Zijn zoon, Soor­aj, werd en­ke­le ja­ren ge­le­den be­schul­digd van de moord op zijn ex-vrien­din Jiah Khan. Hij werd ge­ar­res­teerd, maar is mo­men­teel op borg­tocht vrij. (bol­ly­wood.nl/ fo­to:sta­tic.ha­ma­rap­ho­tos.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.