Klei­ne om­zet­da­ling voor Vop­ak

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ROT­TER­DAM - Tank­op­slag­be­drijf Vop­ak heeft de om­zet in de eer­ste ne­gen maan­den van het jaar zien da­len ten op­zich­te van de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. Dat bleek gis­te­ren uit een tus­sen­tijds han­dels­be­richt.

Vop­ak zag de op­breng­sten met 3 pro­cent da­len tot iets meer dan 1 mil­jard eu­ro. Aan­ge­past voor des­in­ves­te­rin­gen groei­de de om­zet met 4 pro­cent tot 991 mil­joen eu­ro. Het be­drijfs­re­sul­taat (ebit­da) kwam uit op 624,7 mil­joen eu­ro, 4 pro­cent meer dan de 602,1 mil­joen eu­ro die een jaar te­rug in de boe­ken stond. On­der de streep res­teer­de een winst van 254,6 mil­joen eu­ro.

Het con­cern ver­wacht dat de ebit­da over heel het jaar bo­ven het re­sul­taat van een jaar eer­der uit zal ko­men. Dat was des­tijds 812 mil­joen eu­ro. Een en an­der zou be­te­ke­nen dat on­der meer ne­ga­tie­ve wis­sel­koer­s­ef­fec­ten wor­den ge­com­pen­seerd door ‘po­si­tie­ve za­ke­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen’.

Cfo Jack de Kreij noem­de het re­sul­taat ‘een mooie voort­zet­ting van de trend die we dit jaar heb­ben in­ge­zet’. “De be­zet­tings­gra­den lig­gen op een hoog ni­veau van tus­sen de 90 en 95%, wat wij een ide­aal ni­veau vin­den voor ons bu­si­ness­mo­del.”

Dat de be­zet­tings­graad ten op­zich­te van een kwar­taal eer­der toch iets la­ger ligt, komt vol­gens De Krey deels door­dat olie­han­de­la­ren die voor de kor­te­re ter­mijn tank­op­slag hu­ren om ge­bruik te kun­nen ma­ken van prijs­schom­me­lin­gen op de olie­markt, weer iets min­der ac­tief wa­ren op de markt. “De con­tan­go markt is mo­men­teel iets min­der sterk. Han­de­la­ren la­ten nu de mo­ge­lijk­heid weer wat va­ker de­ze keer aan hen voor­bij gaan”, waar­bij de cfo be­na­drukt dat de­ze niet de be­lang­rijk­ste markt is waar Vop­ak zich op richt. Dat zijn par­tij­en waar­mee het juist lan­ge­ter­mijn­con­trac­ten kan af­slui­ten. (De Te­le­graaf/fo­to: tcdn.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.