Phi­lips ont­komt aan me­ga­ver­goe­ding

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - Phi­lips hoeft geen USD 468,8 mil­joen meer te be­ta­len aan het Ame­ri­kaan­se Ma­si­mo. Dat heb­ben de twee be­drij­ven in me­di­sche tech­no­lo­gie gis­ter­mor­gen be­kend­ge­maakt.

Een Ame­ri­kaan­se ju­ry oor­deel­de in ok­to­ber 2014 dat Phi­lips twee pa­ten­ten had ge­schon­den voor het me­ten van zuur­stof­ni­veaus en hart­slag. Daar­op moest het Ne­der­land­se be­drijf de for­se scha­de­ver­goe­ding be­ta­len. Phi­lips ging daar­te­gen in be­roep.

Het af­ge­lo­pen week­end zijn de par­tij­en er als­nog on­der­ling uit­ge­ko­men. Het tien keer gro­te­re Phi­lips gaat Ma­si­mo, markt­lei­der in sen­so­ren voor pa­ti­ënt­mo­ni­to­ring, hel­pen met sa­les en mar­ke­ting in Noor­dA­me­ri­ka en en­ke­le Eu­ro­pe­se en Azi­a­ti­sche lan­den.

De be­drij­ven la­ten al­le we­der­zijd­se rechts­za­ken val­len. Phi­lips be­taalt nog wel USD 300 mil­joen aan het Ame­ri­kaan­se be­drijf. Voor Phi­lips heeft de aan­ge­kon­dig­de sa­men­wer­king een mi­ni­ma­le im­pact op de re­sul­ta­ten voor het vier­de kwar­taal, zo laat het be­drijf we­ten. Be­leg­gers re­a­geer­den gis­ter­och­tend po­si­tief op het nieuws. Het aan­deel Phi­lips open­de op 27,22 eu­ro (+1,6%). (Beurs­dui­vel/fo­to: me­dia.nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.