Winst­ge­vend­heid Sol­vay om­hoog

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUS­SEL - Sol­vay heeft on­danks een la­ge­re om­zet in het der­de kwar­taal meer winst we­ten te boe­ken. Dit is de ver­wach­ting van een veer­tien­tal ana­lis­ten dat bij­droeg aan de be­drijfs­con­sen­sus.

In het der­de kwar­taal be­haal­de Sol­vay vol­gens de ana­lis­ten een om­zet van 3.085 mil­joen eu­ro. Daar­mee zou de om­zet ruim twee pro­cent la­ger lig­gen dan de 3.162 mil­joen eu­ro een jaar eer­der. Voor­al bij de di­vi­sie Ad­van­ced For­mu­la­ti­ons deed Sol­vay het be­dui­dend slech­ter met een om­zet­da­ling van 710 mil­joen naar 661 mil­joen eu­ro.

De on­der­lig­gen­de be­drijfs­kas­stroom (EBIT­DA), ex­clu­sief een­ma­li­ge pos­ten en over­na­me-ef­fec­ten, steeg vol­gens de ana­lis­ten van 625 mil­joen naar 664 mil­joen eu­ro. De net­to­winst dik­te 20 mil­joen eu­ro aan naar 234 mil­joen eu­ro. Eind sep­tem­ber maak­te Sol­vay op een be­leg­gers­dag in Lon­den be­kend dat het jaar­lijks een groei van de be­drijfs­kas­stroom wil be­ha­len van 5 tot 10 pro­cent. Daar­naast wil de on­der­ne­ming een cu­mu­la­tie­ve vrije kas­stroom van meer dan 2,4 mil­jard eu­ro ge­ne­re­ren en een ver­ho­ging van het kas­stroom­ren­de­ment op de in­ves­te­rin­gen van 50 tot 100 ba­sis­pun­ten.

Het Brus­sel­se che­mie­be­drijf zei in Lon­den ook voor te lo­pen met de in­te­gra­tie van Cy­tec, waar­door de over­na­me al dit jaar cash zal bij­dra­gen, in plaats van in 2017. Daar­bij ver­hoog­de Sol­vay de syn­er­gie­ver­wach­tin­gen met 50 pro­cent naar 150 mil­joen eu­ro in 2018.

In 2016 wil Sol­vay, zo bleek bij de half­jaar­cij­fers, de on­der­lig­gen­de be­drijfs­kas­stroom ‘hoog en­kel­cij­fe­rig’ zien groei­en ten op­zich­te van de 2.336 mil­joen eu­ro die in 2015 werd ge­re­a­li­seerd, en een vrije kas­stroom re­a­li­se­ren van meer dan 650 mil­joen eu­ro. Ana­lis­ten ver­wach­ten dat Sol­vay uit­komt op 708 mil­joen eu­ro.

Sol­vay maakt de re­sul­ta­ten over het der­de kwar­taal van­daag voor­beurs be­kend. Gis­ter­mid­dag han­del­de het aan­deel 1,3 pro­cent ho­ger op 101,40 eu­ro. (Beurs­dui­vel/fo­to: sol­vay. com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.