ING ver­laagt ad­vies op He­ij­mans

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - Het be­leg­gings­ad­vies voor het aan­deel He­ij­mans is door ana­lis­ten van ING ver­laagd van buy naar hold. Het koers­doel ging daar­bij even­eens flink om­laag, van 13,50 eu­ro naar 6,50 eu­ro.

De markt­vor­sers wij­zen er­op dat He­ij­mans mo­men­teel niet weet wan­neer het ge­schil­len met klan­ten op en­ke­le ver­lies­la­ten­de pro­jec­ten kan be­slech­ten. Als ge­volg daar­van is de bou­wer niet in staat de mo­ge­lij­ke fi­nan­ci­ë­le im­pact op kor­te ter­mijn in te schat­ten. Daar­door gaf He­ij­mans, zo con­sta­teert ING, geen con­cre­te prog­no­se voor 2016. Bo­ven­dien werd bij de pre­sen­ta­tie van de der­de­kwar­taal­cij­fers en­ke­le ma­len be­na­drukt dat He­ij­mans “mo­ge­lij­ke ba­lans­ver­ster­ken­de ac­ties” on­der­zoekt.

Die ac­ties zou­den kun­nen be­staan uit het uit­ge­ven van nieu­we aan­de­len of het af­sto­ten van een deel van de grond­bank van He­ij­mans, zo denkt ING. Maar het ver­la­gen van de schuld lost vol­gens ING niet di­rect het ebit­da-pro­bleem van He­ij­mans op. Dat re­sul­taat staat flink on­der druk door slech­te pres­ta­ties van de di­vi­sie In­fra.

Het aan­deel He­ij­mans sloot vrij­dag op 6,30 eu­ro. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.